Stand van zaken wapenunie

De voorbije maand is zeer druk geweest op een aantal punten:

1. Er komt een wijziging van het Vlaamse sportschuttersdecreet waardoor de
informatie uitwisseling met de gouverneurs verbeterd wordt. Daardoor zal
de aanvraag voor een vergunning bij de gouverneur eenvoudiger zijn. Met de
gouverneurs is afgesproken dat de aanvragen voor nieuwe wapens prioritair
worden behandeld. In veel provincies stellen we verbeteringen vast.
Problemen in verband met vergunningsaanvragen die te lang blijven liggen,
kunnen worden doorgegeven.

2. Zoals aangekondigd tijdens de infovergadering, is verder overleg
geweest waardoor de wapenhandelaren die actief zijn geen examens gaan
moeten afleggen om hun beroepsbekwaamheid te bewijzen.

3. Er komt een KB dat de voorwaarden voor opslag van vuurwapens door
particulieren gaat regelen. Voor de erkende personen verandert er niets.

4. Voor de opslag van wapens door erkende personen wordt een fout in het
KB van 24 april 1997 verbeterd. Daardoor zullen enkel korte vuurwapens in
nachtkoffers moeten worden opgeslagen buiten de openingsuren van de zaak.
Door een foutieve aanpassing van het KB gold deze verplichting ook voor de
lange repeteervuurwapens met getrokken loop. Vermits de opslag van deze
wapens meer plaats vraagt, riskeerde de sector te moeten investeren in
grotere koffers. Dit is dus niet nodig.

5. Er komt een administratieve vereenvoudiging op het vlak van de
schietstanden. Wie al een getuigschrift van goed gedrag en zeden moest
neerleggen om een jachtverlof of een sportschutterslicentie aan te vragen,
of wie met vrij verkrijgbare wapens schiet (cfr. folklore, educatie, ...)
moet geen bewijs van goed gedrag en zeden meer bezorgen aan de exploitant
van de stand. Enkel wie geen sportschutterslicentie of jachtverlof heeft,
en met vergunningsplichtige wapens schiet, zal nog een getuigschrift van
goed gedrag en zeden moeten voorleggen.

Het is de bedoeling om de ontwerp teksten dan te vespreiden via de
aangepaste website eens zij op de adviesraad voor wapens werden
voorgelegd.