Brieven naar clubs vraag doorgeven leden of niet-actieve leden

Wij stellen vast dat sommige provinciale wapendiensten naar schuttersverenigingen een schrijven richten met de vraag om hun ledenbestand door te geven aan de provinciegouverneur.

Een variante op de brief vraagt om enkel de niet-actieve leden door te geven, dit zijn de leden die vroeger lid waren maar hun lidmaatschap niet hebben hernieuwd.

Wij kunnen begrijpen dat de provinciale wapendiensten willen onderzoeken of een wapenbezitter nog een wettige reden heeft voor zijn wapenbezit. De wapenwet geeft de provinciale wapendiensten diverse middelen om dit te controleren. Zo kunnen alle diensten ten allen tijde controles doen op de registers van de schietstand die gedurende 10 jaar moeten worden bijgehouden op basis van art. 3, 4° van het KB van 13 juli 2000. Ook kan de gouverneur ten allen tijde controle doen op particulier wapenbezit, of vragen aan wapenbezitters om het bestaan van de wettige reden te bewijzen zoals voorzien in de regelgeving. Voor de wettige reden "sportief- en recreatief schieten" kan dit bewijs geleverd worden door een geldige sportschutterslicentie of door een attest van de schietstand. De echtheid van dit attest kan ten allen tijde gecontroleerd worden aan de registers.

Wij raden echter de betrokken clubs ten stelligste af om op deze vragen in te gaan, om de volgende redenen:

  • Er bestaat in ons land een regelgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zo dient degene die een databestand bijhoudt met persoonsgegevens (zoals b.v. een ledenbestand van een club) te waken over de vertrouwelijkheid van deze informatie, en mag hij ze niet aan derden meedelen, tenzij desgevallend degenen die in het bestand zitten daar hun toestemming voor hebben gegeven. Clubs die ingaan op het schrijven van de gouverneur overtreden dus de privacywet. Dergelijke inbreuken zijn niet alleen strafrechtelijk vervolgbaar, maar kunnen later ook aanleiding geven tot schadeclaims tegen de clubs.
  • Er is geen enkele wettelijke of reglementaire verplichting om op de vraag in te gaan. Bovendien is nergens in de wapenwet geregeld hoe schuttersclubs moeten werken, want dit is een gemeenschapsbevoegdheid. De wapenwet verplicht de uitbaters van de schietstand om een register bij te houden. De gouverneur kan dus ten allen tijde controles op deze registers laten verrichten. Andere verplichtingen zijn niet voorzien.

Wij willen er ten slotte ook nog op wijzen dat clubs die attesten uitreiken waarin wordt bevestigd dat iemand regelmatig de schietstand bezoekt, terwijl dit niet zo is, schriftvervalsing plegen. Indien b.v. blijkt dat de betrokkene nooit in de registers van de stand is ingeschreven maar toch een attest werd uitgereikt, zijn sancties tegen degene die het attest opstelde en/of de club mogelijk.