Federale Wapendienst publiceert activiteitenverslag 2006 - 2008

De Federale Wapendienst werd in 2006 opgericht. Deze dienst, die ressorteert onder de Federale Overheidsdienst Justitie, heeft diverse taken.

De dienst heeft als voornaamste taak het harmoniseren van de toepassing van de wapenwet. Ze organiseert maandelijks overleg met de provinciale wapendiensten. Daarnaast geeft de dienst ook advies aan het kabinet van de minister van Justitie, alsook aan parlementaire fracties. De taken van de Federale wapendienst worden opgesomd in art. 36 van de wapenwet.

De dienst behandelt ook administratieve beroepen tegen beslissingen van provinciegouverneurs inzake wapenvergunningen en erkenningen.

Recent publiceerde de dienst haar eerste werkingsverslag op haar website (Klik op deze link.).

De cijfergegevens in het verslag tonen onder andere aan dat er een zekere achterstand aan het groeien is bij de administratieve beroepen (verschil tussen de cijfers "ingediend" en "geweigerd/aanvaard/onontvankelijk"). Wel blijkt eveneens uit het verslag dat bijkomende medewerkers werden aangetrokken om deze achtersatnd weg te werken.

In het verslag wordt eveneens melding gemaakt van alle initiatieven die de dienst neemt om tot een uniforme toepassing van de wetgeving te komen. Er wordt blijkbaar gewerkt aan een "artikelsgewijze commentaar" op alle regelgeving. Ook wordt een nieuwe circulaire aangekondigd.

Onze organisatie heeft de werkzaamheden van de dienst van zeer dichtbij gevolgd. Waar vroeger de dienst niet openstond voor overleg, stemt het ons gelukkig dat nu in het verslag, of althans in het voorwoord ervan, wordt aangekondigd dat reglematig overleg zal plaatsvinden met de sector.

In het verleden werden wij verschillende keren door de Federale Wapendienst, parlementaire fracties of kabinetten gecontacteerd voor overleg. Daarbij wordt onze technische en juridische expertise op prijs gesteld. Wij blijven onze kennis en ervaring ter beschikking stellen van alle beleidsmakers om tot een evenwichtige regelgeving te komen. Op regelgevend vlak zijn al belangrijke stappen gezet, het is nu nog zaak om ook op het niveau van de provinciale wapendiensten en politiediensten tot een juiste en uniforme toepassing van de wetgeving te komen.

Klik hier voor de volledige tekst van het verslag (link website FOD Justitie)

BijlageGrootte
ARMES-RAPP-ACTIVITE-NL.pdf436.92 KB