Nieuwjaarsbrief van Wapenunie

Beste bezoeker,

Vooreerst houden wij eraan u een gezond en voorspoedig 2009 te wensen.

Het is een goede gewoonte om bij de jaarwende een evaluatie te maken van de acties van het voorbije jaar, en vooruit te blikken op de aandachtspunten voor het volgende jaar.

Het jaar 2008 zal herinnerd worden als het jaar waarin de wapenwet van 8 juni 2006 grondig werd aangepast. Vooreerst zijn vergunningen en erkenningen terug van onbepaalde duur. Wie dus tijdig nieuwe vergunningen vroeg, of wie houder is van vergunningen of erkenningen uitgereikt op basis van de wet van 2006, kan op zijn beide oren slapen en dient geen hernieuwing meer te vragen. Er is een oplossing voor "passief wapenbezit". Eveneens werd de retributie voor de afgifte van wapenvergunningen aanzienlijk verlaagd. Deze initiatieven hebben ongetwijfeld bijgedragen tot een verder herstel van de sector van de wapenhandel.

U vindt alle aanpassingen terug op onze website (rubriek "wetgeving").

Door de aanpassingen is de Belgische wetgeving volledig in overeenstemming met de Europese en andere internationale normen. Er was een heel ruim politiek draagvlak voor de correctie. Daarom vertrouwen wij erop dat de wetgeving stabiel zal blijven. We verwachten begin 2009 nog een nieuw koninklijk besluit dat de veiligheidsmaatregelen voor het opslaan van vuurwapens door particulieren (niet-erkende personen) zal regelen. Zoals u van ons gewoon bent, zult u hierover snel worden ingelicht.

De overheid heeft in 2008 belangrijke inspanningen geleverd om de wetgeving uitvoerbaar te maken. Er werd geïnvesteerd in een nieuw documentbeheerssysteem. Er wordt overwogen om bijkomende medewerkers toe te wijzen aan de provinciale wapendiensten. Deze inspanningen beginnen stilaan hun vruchten af te werpen. We stellen vast dat in de provincies waar de nieuwe systemen werden ingevoerd de behandelingstermijn van de vergunningsaanvragen aanzienlijk korter wordt. Er blijft nog nood aan voldoende opleiding zodat de betrokken ambtenaren en agenten de wetgeving op een correcte manier kunnen toepassen. Eens de nieuwe systemen overal zijn ingevoerd, zou de behandeling van de vergunningsaanvragen overal vlot moeten verlopen zodat de wettelijke termijn van 4 maand overal ruimschoots gehaald wordt.

De eerste doelstelling van onze organisatie is het publiek informeren over de regelgeving rond wapens. De volledig nieuwe wetgeving en de uitvoeringsbesluiten ervan geven vaak aanleiding tot onduidelijkheden. Vandaar dat onze organisatie de toon wil blijven zetten om volledige en betrouwbare informatie te verschaffen over de wetgeving. Ook in 2009 zal onze site verder worden uitgebouwd. De thema-sites voor verschillende groepen wapenbezitters worden verder ontwikkeld.

Ook in 2009 zullen we dus snel en accuraat blijven informeren over nieuwe wetgeving. Vragen kunnen steeds gesteld worden via E-mail, we slagen erin om alle mails binnen redelijke termijnen te behandelen. Waar nodig worden specialisten ingeschakeld.

Wapenunie wil in 2009 verder een overlegplatform bieden tussen organisaties van wapenbezitters. Diverse Vlaamse organisaties van wapenbezitters (b.v. Federatie Kleiduifschutters Vlaamse Land, Koninklijk Verbond Belgische Schuttersverenigingen - Nederlandstalige afdeling, Landelijk Sportschuttersverbond Fros, Belgische Vereniging van Vlaamse Wapenverzamelaars, Airsoft Alliantie België, ...) nemen aan dit forum deel.

Een groeiend aantal wapenhandelaars sluit zich bij Wapenunie aan. Onze organisatie staat erkende personen met raad en daad bij. Tevens moet in 2009 de werking voor handelaars verder geprofessionaliseerd worden.

Alles wijst erop dat in 2009 de regelgeving op internationaal vlak niet stil staat. Onze vereniging is ondertussen aangesloten bij AECAC, dit is een Europese koepelorganisatie voor wapenhandelaars. We moeten immers tijdig kunnen anticiperen op internationale ontwikkelingen die ook in ons land een invloed kunnen hebben.

De belangrijkste uitdaging van 2009 blijft om de aangepaste wetgeving te verduidelijken voor alle wapenbezitters. Het is cruciaal dat elke wapenbezitter zijn rechten kent om ze te kunnen uitoefenen. We blijven tevens aandachtig voor sommige ontwikkelingen bij de overheid en blijven optreden indien overheden pogen om de rechten van wapenbezitters uit te hollen door een verkeerde toepassing van de wet.

We wensen u, uw vrienden en familie in elk geval een vreugdevol, sportief, weidelijk, gezond en gelukkig 2009 toe.

het wapenunie-team