Omzendbrief nr. 134. - Uittreksels uit het strafregister

In het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2009 is een omzendbrief verschenen rond het afgeven van uittreksels uit het strafregister.

Deze nieuwe omzendbrief komt er omdat de Raad van State in een arrest van 26 januari 2009 (nr. 189.761) de circulaire over het afgeven van uittreksels strafregister (zie deze link) had vernietigd.

Na dit arrest weigerden sommige gemeentebesturen om nog uittreksels uit het strafregister uit te reiken. De minister van Justitie zegt nu in de nieuwe omzendbrief dat dit niet kan. De gemeenten moeten op vraag van de belanghebbende een uittreksel strafregister uitreiken. In het kader van activiteiten is een uittreksel uit het strafregister nodig voor de aanvraag of geldigverklaring van een sportschutterslicentie, voor de aanvraag of validering van een jachtverlof alsook voor het aanvragen of laten hernieuwen van een aanvraag tot erkenning als wapenhandel, schietstand of verzamelaar. Eveneens dienen bezoekers van een schietstand die geen houder zijn van een jachtverlof of van een sportschutterslicentie jaarlijks aan de exploitant van de schietstand een uittreksel uit het strafregister te bezorgen.

De nieuwe omzendbrief verplicht dus de gemeenten om de documenten te blijven afleveren.

U kunt de tekst van de nieuwe omzendbrief raadplegen via deze link.