Overgangsregeling wapenwet – vervolging illegaal wapenbezit

Vanaf 1 september 2008 trad de “aangepaste” nieuwe wapenwet in werking. De aanpassingen hielden rekening met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. De aangepaste wet bepaalt dat de nieuwe wapenvergunningen opnieuw voor onbepaalde duur geldig zijn. Er is een regeling uitgewerkt voor “passief wapenbezit” die het mogelijk maakt dat legale wapens in het vermogen kunnen blijven, b.v. na een erfenis. Het bedrag van de retributies werd aanzienlijk verlaagd.

Aanvankelijk moest iedereen zich met de nieuwe wapenwet in regel stellen uiterlijk tegen 9 december 2006. Dit was van in het begin onrealistisch. De overheid zelf had immers al meer dan zes maanden nodig om een uitvoeringsbesluit te maken (dat er dan pas kwam op 1 februari 2007…). De termijn werd dan ook een eerste keer verlengd tot 30 juni 2007. Daarna werd de termijn nogmaals verlengd tot 31 oktober 2008. Deze verlenging liet iedereen toe nog te genieten van de nieuwe regeling. Dit belet niet dat de overgangsregelingen van de nieuwe wapenwet een aantal lacunes blijven bevatten en niet volledig duidelijk zijn.

Ondertussen zijn alle overgangstermijnen dus verstreken. Wie zich nog niet in regel heeft gesteld, riskeert vervolging. Wij stelden dan ook een verhoogde activiteit vast van de provinciale wapendiensten en van politiediensten.

Onlangs heeft het College van Procureurs-Generaal een omzendbrief uitgevaardigd die richtlijnen geeft aan de parketten voor de vervolging van overtredingen van de wapenwet.

Op de website vindt u een nota van Mr. Nico Demeyere waarin wordt onderzocht wanneer een wapen illegaal is. Ook het nieuwe vervolgingsbeleid wordt toegelicht. Onder andere wordt uitgelegd welke overgangsregeling geldt voor vergunningen uitgereikt tussen 9 juni 2001 en 9 juni 2006. Ook de mogelijkheden om afstand te doen van illegale wapens worden uiteengezet.

De nota kan door geregistreerde gebruikers worden geraadpleegd via deze link.