Wijziging wetgeving centraal strafregister

Elke wapenbezitter heeft wel eens een uittreksel uit het strafregister nodig. Dit uittreksel moet worden voorgelegd bij de aanvraag van een (voorlopige) sportschutterslicentie of van een jachtverlof. Wie geen sportschutterslicentie of jachtverlof heeft, moet jaarlijks een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de exploitant van de schietstand.

Naar aanleiding van de zaak "Dutroux" werd destijds een belangrijke wijziging aangebracht aan de regelgeving rond het Centraal Strafregister. Er werd onder andere een speciaal model van uittreksel strafregister ingevoerd dat moest worden aangevraagd door personen die een activiteit uitoefenen waarin ze omgaan met minderjarigen. Deze regeling werd echter verworpen door de Raad van State.

Ondertussen heeft de wetgever ingegrepen. In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2009 werden de nieuwe wijzigingen van de wetgeving op het strafregister bekend gemaakt. Een aantal artikelen van het Wetboek van Strafvordering (art. 595-596 Sv.) die nog niet in werking waren, zijn per 30 juni 2009 in werking getreden. Daardoor is er opnieuw een wettelijke grondslag voor het afgeven van uittreksels strafregister. De nieuwe regeling is voornamelijk van belang voor degenen die meer dan 3 jaar geleden werden veroordeeld voor zeer lichte straffen waardoor ze niet in aanmerking kwamen om houder te zijn van een sportschutterslicentie of om toegang te krijgen tot een schietstand.

Het wetsartikel dat particulieren toelaat om een uittreksel strafregister te vragen, luidt nu als volgt:

"Art. 595.Een ieder die zijn identiteit bewijst, kan een uittreksel uit het Strafregister verkrijgen, dat een overzicht bevat van de daarin opgenomen persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, met uitzondering van :
1° de in artikel 594, 1° tot 4° bedoelde veroordelingen, beslissingen en maatregelen;
2° maatregelen getroffen ten aanzien van abnormalen op grond van de wet van 1 juli 1964;
3° de ontzettingen en maatregelen bedoeld in artikel 63 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade).
Veroordelingen tot gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, veroordelingen bij eenvoudige schuldigverklaring, en veroordelingen tot geldboete van ten hoogste 500 euro en tot geldboete, ongeacht het bedrag ervan, die is opgelegd krachtens het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, worden niet meer op dit uittreksel vermeld na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken, behalve als ze in het vonnis, voorzien in een ontzetting of een vervallenverklaring waarvan de gevolgen de duur van 3 jaar overstijgen.
Dit uittreksel wordt uitgereikt door het gemeentebestuur van de woon- of verblijfplaats van betrokkene onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning. Indien de betrokkene in België geen woon- of verblijfplaats heeft, wordt het uittreksel uitgereikt door de dienst van het Strafregister van het Ministerie van Justitie.
Een ieder die zijn identiteit bewijst, geniet het recht op mededeling van de rechtstreeks op hem betrekking hebbende gegevens uit het Strafregister, conform artikel 10 van de wet van de 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens."

In de praktijk stellen wij vast dat een aantal gemeentebesturen met deze nieuwe regels nog onvoldoende kennen. De federaties krijgen soms uittreksels strafregister binnen waarin veroordelingen zijn opgenomen die er niet meer in mogen vermeld zijn (b.v. veroordelingen tot een geldboete of een lichte gevangenisstraf van meer dan 3 jaar geleden). In dergelijke gevallen kan de betrokkene benadeeld worden, vermits dan b.v. geen sportschutterslicentie kan worden afgegeven vermits een veroordling is opgenomen die niet vermeld mocht wordt.

Indien op het uittreksel veroordelingen voorkomen die er niet mogen op voorkomen, raden wij de belanghebbende aan om zijn gemeentebestuur te verzoeken een uittreksel strafregister af te geven conform de hierboven opgenomen wettelijke bepalingen.