Federale Wapendienst brengt duidelijkheid in discussie over formaliteiten overdrachten wapens

Nu we nog steeds geen regering hebben, is er nog steeds weinig nieuws omtrent wetgeving. We kunnen enkel maar hopen dat men weer niet begint te sleutelen om de regelgeving nog moeilijker te maken dan ze al is.

Wij stellen immers vast dat de overheid het van tijd eigenlijk ook niet meer weet. Enkele weken terug hebben we u via deze weg laten weten dat een onreglementaire circulaire de politie ertoe aanzette overtredingen van de wet uit te lokken. Sommige politiediensten verzocht de kopers van wapen om zich met een luik B van een model 4 aan te bieden bij de politie. Dit is in overtreding met artikel 11 KB uitvoering wapenwet. Wij hebben toen aangekondigd om de zaak te bespreken met de Federale Wapendienst.

Ondertussen vond bij de Federale Wapendienst een bespreking plaats met de provinciale wapendiensten. Deze dienst volgt onze zienswijze. Het is de overdrager van het wapen die het luik B van de vergunning moet terugsturen naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verkrijger van het wapen. De werkwijze die door sommige diensten werd voorgesteld schendt de wapenwet. Inbreuken, ongeacht of zij gepleegd zijn door (politie)ambtenaren of burgers, zijn strafbaar met geldboetes en gevangenisstraffen.

Om deze reden adviseren wij dus, zoals steeds, om de wet en het uitvoeringsbesluit van de wapenwet strikt na te leven. Enkel het naleven van de wet sluit elk risico uit. Wie een wapen verkoopt moet dus steeds zelf het luik B van de vergunning model 4 naar de gouverneur sturen die bevoegd is voor de verblijfplaats van de verkrijger. Dit moet gebeuren binnen de maand na de overdracht van het wapen. De Federale Wapendienst laat ons weten dat wapenbezitters dit al te vaak vergeten. Wie een wapen aankoopt of verkoopt wordt geacht de wet te kennen (er werd immers een theoretische proef afgelegd) en strikt na te leven. Als de vergunning niet wordt teruggestuurd, is vervolging mogelijk. Het wapen kan eveneens in beslag worden genomen. De wapenbezitters moeten strikt de geldende procedures opvolgen.

Anderzijds begrijpen wij dat de overheid probeert om de wapens correct te registreren. Het is eveneens in het belang van de wapenbezitter dat de gegevens over zijn wapens correct vermeld zijn op het model 4 (of model 9). Idealiter (doch spijtig genoeg eerder uitzonderlijk) klopt de informatie op het model 4 of 9 ook met de informatie in het Centraal Wapenregister.

De omzendbrief die aan de politie ambtenaren werd verstuurd wil deze controles verbeteren zodat ook de kwaliteit van de informatie in het centraal wapenregister verbetert. De politie kan steeds controles uitvoeren op het wapenbezit. In het kader daarvan kan ze dus steeds vragen om het wapen voor te leggen en na te kijken of de gegevens op het wapen (bv kaliber, model, serienummer, ...) overeenstemt met de gegevens op het document over het wapen en het CWR. Het is in het belang van de wapenbezitter om aan deze controles mee te werken.

Conclusie blijft dat de praktijk waarbij de politie de koper beide luiken van een vergunning laat voorleggen illegaal is. De overdrager moet steeds het luik B zelf terugsturen. De wapenbezitters dienen deze regels zorgvuldig op te volgen. Het niet volgen van de wettelijk voorgeschreven procedure kan leiden tot vervolging.

Verder hebben wij vernomen dat de ministerraad op 24 september ll. een Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd dat onder andere de nummering van vuurwapens regelt. Ook een aantal lacunes in de formaliteiten bij overdracht van wapens wordt opgelost. Het goede nieuws is dat voor de afgifte van een Europese Vuurwapenpas geen retributie meer zal mogen worden aangerekend. Wij verwachten dat dit nieuwe KB eind oktober / begin november in het Belgisch Staatsblad zal worden bekend gemaakt. Wij zullen u binnenkort alle nuttige informatie over dit KB bezorgen.

Met vriendelijke groeten,

Nico Demeyere, ondervoorzitter