Nieuwe circulaire taakverderling wapendiensten gouverneurs leidt tot inbreuken wapenwet

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over een nieuwe omzendbrief die de taakverdeling tussen de verschillende overheden regelt die betrokken zijn met de toepassing van de wapenwet. We hebben toen laten weten dat de lokale politie er een opdracht heeft bijgekregen. Zij moeten nagaan of de gegevens zoals die vermeld zijn op de formulieren "model 4" of "model 9" correct zijn. Dit gebeurt na overdracht van het wapen.

De vraag stelt zich of dit verenigbaar is met de teksten van de wapenwet en van de uitvoeringsbesluiten. De omzendbrief werd bovendien niet gepubliceerd. Hij is overigens enkel bindend voor de ambtenaren, niet voor burgers.
Wij stellen nu vast dat deze omzendbrief, mede door zijn vage formulering, de deur geopend heeft voor een verschillende toepassing van de wapenwet in de verschillende provincies en gemeentes. Daarmee omzeilt de overheid de bedoeling van de wetgever om de wapenwet uniform toe te passen.

In sommige politiezones of provincies zijn zelfs praktijken ontstaan die regelrecht ingaan tegen de wapenwet. Zo vernemen wij dat sommige politiezones aan de aanvrager enkel het luik A van de wapenvergunning meegeven. Zij houden het luik B in om achteraf te kijken of de gegevens juist zijn. Deze praktijk is onwettelijk. Immers, artikel 11, derde lid van het KB van 21 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet bepaalt dat de OVERDRAGER het luik B dient terug te sturen naar de overheid die de vergunning heeft uitgereikt. De overdracht van het wapen is dus enkel mogelijk als de koper zich aanbiedt met zowel het luik A en B. Indien de overdrager het luik B niet terugstuurt, begaat hij een overtreding van het uitvoeringsbesluit. Dergelijke overtreding is strafbaar met geldboetes tot 25.000 EUR en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Het wapen moet eveneens in beslag worden genomen.

Wij hebben de Federale Wapendienst op de hoogte gebracht van deze onwettige praktijken die meer en meer verspreiding dreigen te kennen. Deze dienst heeft als taak toe te zien op een uniforme toepassing van de wet over het grondgebied van het rijk. Wij rekenen er dan ook op dat van daaruit de juiste instructies aan de betrokken diensten zullen worden bezorgd.

In afwachting daarvan willen wij iedereen vragen om zeer voorzichtig te zijn. De aanvrager moet steeds het luik B meekrijgen van de politie. Aan wie wapens overdraagt raden wij aan om geen enkel wapen over te dragen zonder dat ook het model B voorligt. Dit model B moet dan naar de gouverneur worden gestuurd die de vergunning heeft uitgereikt. Elke andere procedure is in strijd met de regelgeving.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.