Verbod op conversiekits die pistolen op karabijnen laten lijken vandaag in het Belgisch Staatsblad

Tot onze grote ontzetting lezen we in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2010 een nieuw ministerieel besluit dat sommige hulpstukken voor wapens verbiedt. Klik hier voor de volledige tekst van dit ministerieel besluit.

Het nieuwe MB telt één artikel dat luidt als volgt:

"De hulpstukken, met uitzondering van gewone kolven, die aan een handvuurwapen bepaalde uiterlijke kenmerken en technische eigenschappen van een schoudervuurwapen geven, evenals de vuurwapens die ermee zijn uitgerust, worden ingedeeld bij de verboden wapens."

Bedoeling is om conversiekits die b.v. Glock pistolen op een karabijn laten lijken (bv de Roni kit) te verbieden.

Over dit ministerieel besluit is geen overleg geweest met de sector. De adviesraad voor wapens kon er zich nooit over uitspreken. Naar aanleiding van een potje politiek paniekvoetbal werd het besluit met een voor de Belgische overheid ongekende snelheid bekendgemaakt. Ook andere legistieke procedures (zoals b.v. het advies van de Raad van State) werden niet gevolgd.

Verder overtreden de auteurs van het ministerieel besluit artikel 3, §1, 16° wapenwet. Dit artikel laat de ministers van binnenlandse zaken toe om sommige tuigen in te delen onder de verboden wapens indien ze een NIEUWE en ERNSTIGE bedreiging voor de openbare orde kunnen vormen. Nergens is aangetoond dat er met dergelijke tuigen eerder problemen waren. Bovendien zijn de "tuigen" slechts nuttig te gebruiken als men eerst een pistool heeft. Tot nader order is het pistool reeds aan vergunningen onderworpen. Daarbij wordt al onderzocht of wapenbezit gevaarlijk is voor de openbare orde. Het besluit motiveert niet waarom dan er een bijkomend gevaar zou zijn door dergelijke kits.

Deze ontwikkeling is voor Wapenunie onaanvaardbaar. In overleg met de aangesloten leden is beslist om dit besluit aan te vechten bij de Raad van State en om benadeelde particulieren te steunen bij claims tegen de ministers van justitie en binnenlandse zaken. Gelet op de talrijke vormgebreken van het MB en op de wankele jurididische grondslag, hebben wij er alle vertrouwen in dat dit wangedrocht uit de rechtsorde zal verdwijnen.

Het ministerieel besluit voorziet niet in een overgangsbepaling. Het is om middernacht in werking getreden.

Wie vandaag dergelijke kit heeft, bezit een illegaal wapen. De wapenwet voorziet in geen enkele amenstieregeling. Wie zich vandaag met dergelijk wapen aanbiedt bij de politie, riskeert vervolging. Ook al is de kans uiterst miniem dat het MB effectief rechtsgrond kan zijn voor een vervolging, toch zal de betrokkene gedurende jaren last hebben met de politiediensten en het parket. Dit veroorzaakt ook kosten.

Er is eveneens ook geen enkele schadeloosstelling voorzien. Dergelijke praktijken zijn een rechtsstaat onwaardig. Reeds eerder werd de overheid bij het Grondwettelijk Hof veroordeeld wegens het niet instellen van gepaste overgangsbepalingen. Men leert blijkbaar niet bij. Om deze redenen denken wij dat procedures voor rechtbanken mogelijk nuttig kunnen zijn.

Wij roepen de bezitters van de kits op om ons te contacteren om zo de acties te concerteren.

In de nabije toekomst zullen wij een uitgebreide analyse maken over deze nieuwe bepaling. Wij houden u op de hoogte.