Nieuwe regeling vijfjaarlijkse controles voor recreatief schutters

Na de aanpassing van de wapenwet in 2008 zijn de wapenvergunningen opnieuw voor onbepaalde duur geldig. Nieuw is dat de gouverneur om de vijf jaar een controle zal uitvoeren. Bij deze controle wordt nagekeken of de schutter nog aan alle wettelijke voorwaarden voldoet voor wapenbezit. Er wordt ook onderzocht of het wapenbezit gevaar kan opleveren voor de openbare orde. Deze vijfjaarlijkse controle is betalend (85 EUR te indexeren per 5 jaar en ongeacht het aantal wapens).

Eveneens zal elke wapenbezitter moeten bewijzen dat hij nog een wettige reden heeft. Sportschutters doen dit aan de hand van hun sportschutterslicentie. Voor hen is van belang dat deze sportschutterslicentie geldig is voor alle wapencategorieën van de wapens die ze bezitten. Recreatie schutters zullen een attest moeten voorleggen uitgereikt door de exploitant van een schietstand. Daarin moet de uitbater bevestigen dat de schutter minstens 10 keer per jaar heeft deelgenomen aan schietactiviteiten. Ook de types wapens en kalibers worden aangeduid.

We wijzen erop dat voorheen vijf schietbeurten voldoende waren. De overheid heeft beslist om, met ingang van 1 januari 2012, op te leggen dat een recreatief schutter minstens 10 keer per jaar moet komen schieten om zijn wapens met munitie te kunnen behouden. Deze nota vervangt dan ook onze eerdere nota waarin het vroegere standpunt van de overheid werd medegedeeld.

Wie geen wettige reden meer kan bewijzen, kan verzoeken om onder de regeling voor “passief wapenbezit” te vallen. Deze wapenbezitter mag geen munitie meer voorhanden hebben en dus niet meer met het wapen schieten. Hij bespaart wel het lidmaatschap van een schietstand. Er is dan wel vereist dat de wapenbezitter met deze beperking instemt of zelf aan de gouverneur vraagt om zijn vergunning te beperken.

Op onze website vindt u een volledige memo over deze problematiek onder de rubriek "regelgeving" - "commentaar wetgeving".

De memo over vijfjaarlijkse controles wapenbezit, wettige reden en bewijs van de wettige reden recreatief schieten vindt op deze link.