Raad van State vernietigt het "kolfjesbesluit"

Op 11 maart 2010 hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een besluit genomen waarin hulpstukken "aan een handvuurwapen bepaalde uiterlijke kenmerken en technische eigenschappen van een schoudervuurwapen geven" verboden werden. Ook vuurwapens uitgerust met deze "tuigen" zijn verboden. Er gold een uitzondering voor "gewone kolven" (zie deze link om de tekst van het vernietigde besluit te raadplegen).

Eerder hadden wij de betrokken overheden laten weten dat deze maatregel volstrekt zinloos is. Immers, om pistolen aan te kopen moet men reeds houder zijn van een wapenvergunning en aan alle strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Daarnaast zien wij niet in hoe dergelijke tuigen een "nieuwe en ernstige" bedreiging vormen voor de openbare orde. Dergelijke hulpstukken en kolven bestaan al vanaf het midden van de 19de eeuw. Wij vonden patenten terug van hulpstukken om van een revolver een trommelkarabijn te maken. Eveneens vonden wij patenten van begin vorige eeuw waarin b.v. een GP of een Colt 1911 kan worden omgevormd tot een (automatisch) machinepistool. Nieuw zijn deze tuigen dus niet.

Ook de openbare orde wordt niet bedreigd door deze tuigen. Er is ons geen enkel incident bekend waarin deze tuigen gebruikt worden. Het beweerde gevaar is dus louter denkbeeldig in de hoofden van sommige adviseurs en politici die onder de indruk zijn van filmpjes die op you tube werden gepost.

Om deze redenen werden door aangesloten verenigingen en een wapenverzamelaar enkele procedures gestart. Wij willen immers vermijden dat de overheid systematisch gebruik kan maken van de mogelijkheid om allerhande tuigen die worden opgevoerd via internet filmpjes te verbieden. Het is trouwens zo dat de wapenwet in 2008 werd gewijzigd om de willekeur van de betrokken ministers aan banden te leggen. De wet vereist dat er een "nieuwe" en "ernstige" bedreiging is vooraleer een wapen of een tuig verboden kan worden.

Uiteindelijk zijn wij zeer tevreden dat de Raad van State in een arrest van 10 februari 2011 (arrest 211.147) dit onzinnige besluit heeft vernietigd. Het initiatief voor deze procedure werd genomen door de vzw Actieve Verdediging voor de Wapenbezitters (DAAA - AVWL). De procedure werd gefinancierd via steun van aangesloten verenigingen en via particulieren die een gift deden aan de vzw DAAA.

De vereniting werd uitgesproken omwille van een vormfout gemaakt door de ondertekende ministers. Het moest immers snel gaan in maart 2010. Daarom werd het Ministerieel Besluit genomen zonder vooraf het advies aan de Raad van State te vragen. Beide ministers beweerden dat het verbod op de kolven dringend was om te vermijden dat de markt overspoeld zou worden met deze accessoires. Tijdens de procedure kon de overheid echter geen enkel stuk voorleggen waaruit bleek dat er effectief een risico is dat deze onderdelen overal op de markt zouden komen of dat ze enig gevaar voor de openbare orde betekenen. Dit wijst er ook op dat de overheid minstens zeer onzorgvuldig geweest is bij het nemen van het besluit.

Daarnaast beweerde de regering dat de oude accessoires niet onder het verbod vallen omdat dit "courante kolven" zijn. De Raad van State gaat hier niet ten gronde op in, maar merkt wel op dat de verzoeker, de AVWL, aannemelijk maakt dat deze oude stukken wel degelijk geviseerd kunnen worden door het besluit.

Na deze beslissing is het Ministerieel Besluit van 10 maart 2010 dus uit de rechtsorde verdwenen. De vernietiging heeft terugwerkende kracht tot 17 maart 2010, dit is de datum waarom het in werking is getreden. Vanaf nu zijn de bedoelde kolven dus niet langer verboden. De verzamelaars die nog in het bezit zijn van deze accessoires kunnen opnieuw op beide oren slapen.

Door de vernietiging van het ministerieel besluit vervalt ook automatisch de juridische grondslag van alinea 3 en 4 van punt 3.1.2 van de nieuwe omzendbrief van 29 oktober 2010. Ambtenaren die, al dan niet op basis van de omzendbrief, het vernietigde besluit nog zouden toepassen overtreden de wet en zijn strafbaar.

Wie nadeel ondervond door het vernietigde besluit kan de Belgische Staat nu ook dagvaarden in schadevergoeding. Wie het slachtoffer werd van een onregelmatig beslag gelegd door een overheidsdienst (parket / douane), kan onmiddellijke teruggave vorderen . Als de diensten deze teruggave weigeren, kan tegen hen een strafrechtelijke procedure worden gestart. Er wordt gevraagd informatie over incidenten over te maken aan de DAAA zodat de claims gegroepeerd kunnen worden. Eveneens zal worden onderzocht hoe wij de proceskosten die door het vernietigde besluit werden veroorzaakt kunnen verhalen op de Belgische Staat.

Wij danken ook alle wapenbezitters, handelaars en verenigingen die door hun sponsoring deze juridische acties mogelijk maakten. Deze zaak toont aan dat wij waakzaam moeten blijven voor illegaal overheidsinitiatief en dat blijvend inspanningen nodig zullen zijn om onze rechten te vrijwaren. Sommige overheidsdiensten laten zich in het dossier wapens nog al teveel leiden door emoties en internet filmpjes ipv door de werkelijkheid...

U vindt het volledige arrest door te klikken op deze link.