Lijst vrij verkrijgbare wapens allicht medio januari 2013 afgeschaft

Zoals reeds aangekondigd, heeft de regering Di Rupo I beslist om de lijst met vrij verkrijgbare wapens met rookzwak kruit af te schaffen.

Daardoor zullen alle vrij verkrijgbare wapens met rookzwak kruit (de fameuze lijst bij het KB van 21 september 1991) vergunningsplichtig worden.

Vanaf midden januari 2013 (na publicatie van de wet in het KB in het Belgisch staatsblad)zal dus voor de verkoop van deze wapens steeds een vergunning nodig zijn. Het aantal kandidaat kopers van deze wapens neemt dus af vermits de koper ofwel een vergunning (of sportschutterslicentie) of een erkenning (als handelaar of verzamelaar) zal moeten voorleggen.

Wie HFD wapens heeft, zal binnen de 3 maanden (voor de meeste courante HFD wapens waarvan er nog zeer veel omloop zijn) of binnen de 2 jaar een vergunning moeten aanvragen. Deze vergunning is kosteloos bij de eerste aanvraag. Na de overgangsperiode zal de bezitter van HFD wapens een vijfjaarlijkse controle ondergaan die ook betalend is.

Voor het overige zijn er toch tal van onduidelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van de te nemen veiligheidsmaatregelen, de vijfjaarlijkse controles, ... Wij verwachten dat die binnenkort zullen worden uitgeklaard door de betrokken ministers. De Federale Wapendienst zal ten gepasten tijde verdere info verspreiden.

De achilleshiel in dit verhaal blijft het vertrouwen dat de burger kan hebben in de gouverneur als beheerder van de vergunningen. Onze ervaring leert dat de Vlaamse gouverneurs weigeren om de wapenwet toe te passen. Met een nooit eerder geziene creativiteit ze allerhande kruiperijen om te vermijden dat de wapenwet juist wordt toegepast. Voor sommige vergunningsplichtige wapens (zoals lange halfautomaten of pistolen) worden vergunningen geweigerd op basis van puur willekeurige criteria die niet in de wet voorzien zijn. De behandelingstermijn van 4 maanden wordt voor sommige aanvragen met opzet niet gerespecteerd en verlengd zonder behoorlijke motivering. Sommige gouverneurs (bv. de heer Decaluwé in West-Vlaanderen) verklaren doodleuk in de pers dat ze de wet niet zullen uitvoeren en het legaal wapenbezit met alle middelen zullen bestrijden. Zij menen dat ze als superambtenaren eigenhandig wetten kunnen maken, zogezegd om de "openbare orde" in hun provincie te vrijwaren. De Raad van State heeft nochtans reeds bij herhaling gezegd dat de wapenwet geen taak van provinciaal belang is en dat de gouverneur daar handelt als uitvoerend ambtenaar van de federale overheid. Dat ze ooit gezworen hebben om de plichten verbonden aan hun mandaat te volbrengen zijn ze blijkbaar snel vergeten. Nieuwe juridische acties tegen deze in feite overbodige besturen dringen zich dan ook op. Meer informatie hierover zal volgen in het nieuwe jaar.

Als de Vlaamse gouverneurs de fundamentele rechten blijven minachten, hun houding doorzetten en het gerechtvaardigde vertrouwen van de bevolking blijven schenden, dan kan worden verwacht dat zeer weinig bezitters van HFD wapens zich geroepen zullen voelen om de HFD wapens aan te geven.

Dit illustreert des te meer dat houding van de Vlaamse gouverneurs een ernstige bedreiging is voor de openbare veiligheid. Door de administratieve willekeur toe te laten en in de plaats van de wetgever te treden, worden burgers ontmoedigd om zich met de wet in regel te stellen. Dit lokt ontwijkingsgedrag uit (denk bv aan de zeer sterke toename van diefstallen van wapens) en maakt dat er meer illegale wapens zijn.

Meer illegale wapens dragen ongetwijfeld niet bij tot een veiliger samenleving. Door hun willekeur en het ondergraven van het vertrouwen van de burger in de regelgeving werken de Vlaamse gouverneurs mee aan meer onveiligheid.

Wapenunie dringt er bij de politiek verantwoordelijken op aan om de betrokken gouverneurs en ambtenaren tot de orde te roepen en hen ertoe te dwingen de wapenwet en hun uitvoeringsbesluiten correct uit te voeren in overeenstemming met de instructies die daarover door de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken werden gegeven in de diverse omzendbrieven.