Publicatie delegatiebesluit Federale Wapendienst

De laatste dag van de zomer is een productieve dag geweest bij de minister van Justitie. Op maandag 1 oktober verscheen een nieuw ministerieel besluit in het Belgisch staatsblad dat op 21 september 2012 door mevrouw Turtelboom werd ondertekend.

In het nieuwe besluit delegeert de minister van Justitie de bevoegdheid om te beslissen over de administratieve beroepen in het kader van de wapenwet aan een aantal ambtenaren bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Dergelijke bevoegdheidsdelegatie is toegelaten op basis van artikel 30 van de wapenwet.

In het verleden is er over dit aspect vaak discussie geweest. In enkele arresten van de Raad van State werden beslissingen van de Federale Wapendienst vernietigd wegens gebrek aan een gepubliceerd delegatiebesluit.

Dit euvel is nu verholpen. Vanaf heden mogen de volgende ambtenaren de beslissingen ondertekenen:

  • de directeur-generaal van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden;
  • de adviseur-generaal die de directie strafrecht binnen dit directoraat-generaal leidt;
  • de adviseur die de federale wapendienst of de feitelijke voorloper daarvan leidt;
  • in geval van verhindering van de voornoemde personen, elke agent van niveau A behorend tot de federale wapendienst of de feitelijke voorloper daarvan.

Na dit besluit is ondermeer de heer Ide dus bevoegd om namens de minister alle beslissingen te tekenen in het kader van het administratief beroep bij de Federale Wapendienst.