Vijfjaarlijkse controle provincie Antwerpen - gouverneur overtreedt opnieuw de wapenwet

Zoals u allicht weet, dient de gouverneur eens per 5 jaar te controleren of een wapenbezitter nog de voorwaarden voldoet van de wapenwet.

Dit gebeurt tijdens een vijfjaarlijkse controle. Voor het uitvoeren van deze controle is ook eens per 5 jaar een retributie verschuldigd (van momenteel 97,09 EUR). Deze retributie staat totaal los van de retributies die betaald dienen te worden bij de aanvraag van een vergunning. Met andere woorden, het is niet omdat u vorig jaar nog betaalde voor een vergunning, dat u niet hoeft te betalen voor de controle. In sommige provincies doet men de controle op het moment van een vergunningsaanvraag. In dergelijk geval mag de retributie zelfs 2 keer gevraagd worden op hetzelfde moment.

Ook in Antwerpen zijn ze met deze controles gestart. En zoals te verwachten is, doet de gouverneur te Antwerpen haar drieste reputatie als overtreder van de wapenwet alle eer aan.

Bij de redactie van het formulier is de gouverneur erin geslaagd om de wapenwet en de uitvoeringsbesluiten ervan op drie punten te overtreden:

  • Er wordt gevraagd naar het toevoegen van attesten van slagen voor de praktische en de theoretische proef. Artikel 32, derde lid van de wapenwet zegt nochtans uitdrukkelijk dat de verklaring van de aanvrager geen betrekking mag hebben op het slagen voor de praktische en theoretische proef
  • hetzelfde geldt voor de verplichting om een medisch attest voor te leggen. Ten onrechte vraagt de gouverneur dit attest voor te leggen. Er is geen wettelijke basis voor.
  • het formulier houdt ook geen rekening met het feit dat sportschutters hun wettige reden bewijzen door de sportschutterslicentie. Voor hen volstaat het houder te zijn van een sportschutterslicentie die geldig is voor alle wapencategorieën die men in bezit heeft (zie art. 2 KB 29 december 2006). Enkel aan personen die geen SSL hebben (of geen SSL die geldig is voor alle wapencategorieën in bezit) kan nog een lidkaart en attest van regelmaat gevraagd worden. In dit geval moeten jaarlijks 10 schietbeurten bewezen worden.

Voor meer informatie over de vijfjaarlijkse controles verwijzen wij naar de memo op onze website (zie deze link.

Bij het formulier is ook ineens al een formulier gevoegd om afstand te doen van de wapens. Het is duidelijk dat dit initiatief opnieuw beoogt om zoveel mogelijk wapens in te zamelen. Wij adviseren om nooit spontaan afstand te doen van wapens. Het is de gouverneur zelf die moet aantonen dat aan de wettelijke voorwaarden niet meer voldaan is. Hij moet dan een intrekkingsbeslissing nemen. Tegen deze beslissing staat dan een administratief beroep open bij de Federale Wapendienst.

De Antwerpse wapenbezitters zijn bij deze dus (nogmaals) gewaarschuwd. Het is niet nodig nog eens proeven af te leggen en naar de dokter te gaan voor een bijkomend medisch attest. En het bezit van een SSL volstaat om de wettige reden aan te tonen.