Vijfjaarlijkse controles volop bezig in Vlaanderen

Bijna zeven jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet is de overheid er bijna in geslaagd om de vroegere vergunde wapens opnieuw te registreren. Ongeveer 20% van de wapens is nog niet geregistreerd.

Na de wetswijziging in 2008 moeten de gouverneurs eens per 5 jaar het initiatief nemen om te kijken of de wapenbezitter nog aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en of er nog een wettige reden aanwezig is voor het wapenbezit. De wapenwet bevat strikte normen waaraan de gouverneur zich moet houden bij het verrichten van deze controles.

Reeds in 2011 hebben wij een nota uitgewerkt om de wapenbezitters te verwittigen zodat ze weten waaraan zich te houden. Er werd toen ook door de overheid een omzendbrief uitgevaardigd waarin duidelijk gezegd wordt hoe de controle moet verlopen.

U vindt onze nota op deze link.

Uit eerdere berichten zult u al hebben afgeleid dat, bijna zeven jaar na inwerkingtreding van de wapenwet, de overheid nauwelijks in slaagt om de wapenwetgeving juist toe te passen. Dit ondanks het aanstellen van tientallen bijkomende ambtenaren bij de provinciale wapendiensten en het terug delegeren van een belangrijk aantal taken naar de lokale politie (die hier overigens te weinig retributie voor ontvangt).

Het is dan ook te verwachten dat elke vijfjaarlijkse controle een nieuw rondje ontwapenen wordt. Voornamelijk het aantonen van de "wettige reden" zal hier gebruikt worden om zoveel mogelijk wapenvergunningen te kunnen intrekken. Alle middelen, wettelijk of niet, zullen hier uit de kast gehaald worden.

Juist daarom hebben de ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken de spelregels vastgelegd in een omzendbrief van 25 oktober 2011. Daarin wordt aangegeven hoe de wettige reden moet worden bewezen.

Voorts is het belangrijk om te weten dat, bij vijfjaarlijkse controle, de wapenbezitter enkel verplicht is om stukken aan te leveren (zoals een kopie van zijn SSL of een attest van regelmaat) waaruit blijkt dat hij regelmatig met zijn wapens gaat schieten. Er dient geen medisch attest te worden voorgelegd. Ook de attesten van slagen van de praktische en theoretische proef moeten nog niet worden voorgelegd. Uit artikel 32 van de wapenwet blijkt dat de wapenbezitter enkel zijn wettige reden en de instemming van de meerderjarige inwonende gezinsleden moet aantonen. Het advies van de politie dekt dan de moraliteitsvoorwaarden en het aspect openbare orde.

De vergunning blijft voorts geldig, tenzij de gouverneur ze intrekt. Hij kan dit enkel als de wettige reden niet meer aanwezig is, als de inwonende gezinsleden niet langer instemmen met het wapenbezit of als er een veroordeling / maatregel is tussengekomen. Ook bij risico voor de openbare orde kan de vergunning worden ingetrokken (de gouverneur kan immers ten allen tijde vergunningen intrekken omwille van concreet aangetoond risico voor de openbare orde).

Bij de vijfjaarlijkse controle volstaat het dus de retributie te betalen, een kopie SSL (of attest regelmaat als uw SSL niet geldig is voor alle wapencategorie├źn) op te sturen en een verklaring te bezorgen dat de meerderjarige inwonende gezinsleden nog akkoord zijn met het wapenbezit.

Als de gouverneur dan meent dat hij moet overgaan tot intrekking, moet hij het advies van de procureur des Konings vragen. Daarna moet een gemotiveerde beslissing worden genomen waarin wordt aangegeven waarom de voorwaarden van de wet niet meer zijn voldaan of om welke reden er gevreesd wordt dat er een risico is voor de openbare orde. Er is dan een administratief beroep tegen deze beslissing mogelijk. De meeste willekeurige beslissingen kunnen op die manier worden gefilterd. Daarna is nog een beroep bij de Raad van State mogelijk.

Het is dus steeds uit den boze om vrijwillig afstand te doen van een wapen n.a.v. de vijfjaarlijkse controle. De wapenbezitters hebben er alle belang bij om de nodige info te bezorgen en steeds de beslissing van de gouverneur af te wachten.

Wij blijven ondertussen eisen dat de overheid de wetgeving, en niets dan de wetgeving, toepast.