Afschaffing HFD lijst - uitspraak Raad van State na 24 mei 2014

Zoals eerder meegedeeld, heeft de BVBA DB EVents (organisator beurs Oostende) een beroep tot vernietiging ingediend tegen het KB waardoor de lijst van vrij verkrijgbare wapens wordt afgeschaft.

Omwille van procedurekwesties slaagde de Belgische Staat er tot nu toe in de uitspraak te rekken. Dit verklaart waarom een eerder verzoekschrift tot schorsing niet werd ingewilligd.

De BVBA DB Events diende een verzoekschrift tot voortzetting van de zaak in. Daardoor kan de Raad van State nu ook uitspraak doen over de vernietiging. De zaak wordt volledig opnieuw onderzocht.

Men laat ons weten dat er op heden geen standpunt is van het auditoraat inzake het verzoekschrift tot vernietiging.

Om deze reden adviseren wij de wapenbezitters die nog ex-HFD wapens hebben om deze tegen uiterlijk 23 mei 2014 aan te bieden bij de politie met het oog op de aanvraag van een vergunning (zie onze eerdere memo).

Indien het KB later toch vernietigd zou worden, heeft dit tot gevolg dat de wapenvergunningen zonder voorwerp worden vermits de wapens terug vrij verkrijgbaar zijn. Deze vergunningen zijn dan van rechtswege nietig en kunnen worden weggegooid. De lopende procedures verliezen tevens hun rechtsgrond, waardoor er geen verder gevolg meer mag aan worden gegeven. Vermits bij de aanvraag onder de overgangsregels ook geen retributie verschuldigd is, is er in dit stadium ook geen financieel nadeel. Als het KB vernietigd wordt, kan de eventuele schade rechtstreeks verhaald worden op alle tussenkomende diensten (politie, gouverneur, minister van justitie, ...).

Allicht zal later dit jaar duidelijkheid zijn over de geldigheid van het betrokken KB.

Onder deze omstandigheden zijn er dus geen redenen meer om een aangifte uit te stellen.