Federale Wapendienst moet verslagen interprovinciale verslagen publiceren

In september 2014 publiceerde de Federale Wapendienst een werkingsverslag over haar activiteiten tussen 2009 en 2013. De liefhebbers kunnen het document raadplegen op deze link.

In dit verslag wordt gemeld dat de Federale Wapendienst op periodieke basis "interprovinciale vergaderingen" organiseert waarin overleg wordt gepleegd met de provinciale wapendiensten. Er werden tussen 2009 en 2013 blijkbaar 34 dergelijke vergaderingen georganiseerd.

Nog interessanter wordt het als in het verslag ook gemeld wordt dat in de verslagen "antwoorden op concrete vragen" staan alsook "richtlijnen voor het beleid en de werkwijze van de provinciale wapendiensten". De verslagen zouden dan in de praktijk ook de waarde van een omzendbrief hebben voor de betrokken ambtenaren.

Ongetwijfeld bevatten deze verslagen tal van interessante informatie over de manier waarop de wapenwet moet worden toegepast. Het is echter vreemd dat deze verslagen nooit gepubliceerd worden. In ons land bestaat er immers een fundamenteel basisrecht op openbaarheid van bestuur (art. 32 GW). In de regel kan elke burger een afschrift vragen van elk bestuursdocumenten, zelfs zonder een belang aan te tonen. Er zijn wel beperkingen indien het persoonlijke documenten betreft. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan geweigerd worden om de documenten in te zien.

De vzw AVWL (Actieve Verdediging der Wapen Liefhebbers) vond het dan ook aangewezen op een kopie van deze verslagen te vragen. Hun raadsman verzocht de Federale Wapendienst dan ook om de verslagen over te maken.

Zoals te verwachten was, weigerde het diensthoofd de inzage in de documenten. De redenen tot weigering zijn als volgt:

  • de vraag is te algemeen
  • de verslagen houden verband met het handhaven van de openbare orde
  • de FOD Justitie zou een afweging moeten maken tussen het vrijgeven van het document en de impact op openbare orde

De raadsman van AVWL besliste daarop om tegen deze weigering het administratief beroep in te stellen op basis van de wet van 11 april 1994 die de openbaarheid van bestuur regelt. Deze procedure schrijft voor dat een advies moet worden verstrekt door de "Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten". Meer informatie over deze dienst vindt u op www.bestuursdocumenten.be

De commissie oordeelt dat de Federale Wapendienst inzage dient te verlenen in de verslagen van de interprovinciale vergaderingen.

Het verslag waarin de argumentatie van de Federale Wapendienst met de grond gelijk gemaakt wordt, vindt u op deze link. Het document is zeker lezenswaardig.

Enkel indien de dienst specifiek zou kunnen motiveren waarom het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van openbare orde, kan inzage van sommige passages worden geweigerd. Hetzelfde geldt indien zou blijken dat het vrijgeven van de informatie de opsporing of vervolging van misdrijven zou verhinderen. Er is dan vereist dat concrete feiten worden aangegeven waaruit blijkt dat de ingeroepen motieven terecht zijn.

In de praktijk zien wij niet hoe dit hier mogelijk zal zijn. Vooreerst is de Federale Wapendienst een administratieve overheid die niet bezig is met de opsporing, laat staan de vervolging, van misdrijven. Dergelijke taken komen toe aan de politiediensten en parketten.

Wij zien ook niet in op welke manier het vrijgeven van de documenten de openbare orde in het gedrang zou kunnen brengen. Als we ervan uit mogen gaan dat de betrokken diensten zich aan de wapenwet houden, dan zou er in de verslagen enkel informatie over de toepassing van de wet mogen staan (zoals aangekondigd in het werkingsverslag van de FOD Justitie).

Er is te verwachten dat de Federale Wapendienst haar administratieve arrogantie en koppigheid zal voortzetten. Allicht zullen nog juridische procedures nodig zijn om de documenten te bekomen.

Blijkbaar heeft de Federale Wapendienst dus wel degelijk een en ander te verbergen waardoor ze het nodig vindt om hardnekkig te weigeren dat burgers hun fundamenteel recht op openbaarheid van bestuur kunnen uitoefenen.