Nieuwe "interpretaties" federale wapendienst in strijd met de wapenwet

Wij stellen vast dat de Federale Wapendienst, in afwezigheid van enige politieke interesse in het wapendossier, het zich steeds vaker veroorlooft om haar eigen interpretaties van de wet te laten primeren op de duidelijke wetteksten.

Deze dienst heeft op dit vlak een kwalijke reputatie. De voorbije maanden werden tientallen beslissingen van het diensthoofd van de Federale Wapendienst (dhr. Ide) vernietigd wegens in strijd met de wapenwet. Om te vermijden dat deze beslissingen een precedentswaarde te krijgen, werd beslist om de procedure voor de Raad van State telkens stop te zetten. Via contacten proberen wij nu alsnog te weten welke standpunten door het auditoraat van de Raad van State werden ingenomen.

Momenteel bereiken ons klachten over de volgende punten:

1. Weigering vergunning passief wapenbezit voor wapens vergund voor 9 juni 2006

2. Onterecht innen retributie voor vergunnen van ex-hfd wapens

1. Weigering passief wapenbezit voor wapens op een vergunning van voor 9 juni 2006

De Federale Wapendiesnt heeft aan de Vlaamse gouverneurs de instructie gegeven om vergunningsaanvragen onder de regeling "passief wapenbezit" te weigeren indien een wapen vergund was voor 9 juni 2006 en later opnieuw vergund werd onder de nieuwe wet. Volgens de Federale Wapendienst heeft een wapenbezitter "gekozen" voor het nieuwe regime door een vergunning aan te vragen met munitie. Nochtans is er niet echt sprake van een keuze vermits artikel 48 van de wapenwet iedereen de verplichting oplegde om tegen 31 oktober 2008 zijn wapens te registreren.

Men zal zich nog herinneren dat de oorspronkelijke wapenwet van 8 juni 2006 vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof op dit punt. Volgens het hoogste rechtscollege was de wapenwet in strijd met de Grondwet omdat aan degenen die hun wapen zonder munitie wensten te behouden dezelfde verplichtingen werden opgelegd als aan degenen die een vergunning met munitie aanvroegen.

Op basis van dit arrest werd de wet gewijzigd.In artikel 11/1 werd de mogelijkheid voor passief wapenbezit ingevoerd voor alle wapens die voor 9 juni 2006 voorhanden werden gehouden. Dit artikel luidt als volgt:

"[Art. 11/1. Een vergunning tot het voorhanden hebben wordt ook afgegeven aan de personen die wensen een wapen in hun vermogen te behouden, waarvoor een vergunning was afgegeven of waarvoor geen vergunning vereist was voor de inwerkingtreding van deze wet.

Deze vergunning is slechts geldig voor het eenvoudig voorhanden hebben van het wapen, met uitsluiting van munitie.

Artikel 11, §3, 6°, 7° en 9°, is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde personen.]"

In artikel 11/2 wordt dan gezegd in welke gevallen passief bezit nog mogelijk is voor wapens die na 9 juni 2006 worden verkregen.

Het standpunt van de Federale Wapendienst is geen interpretatie, maar het gewoon negeren van de duidelijke tekst van artikel 11/1 van de wapenwet. Bovendien geeft dit standpunt aanleiding tot nieuwe discriminaties tussen degenen die een wapen hadden voor 9 juni 2006 en onmiddellijk de vergunning van art. 11/1 aanvroegen, en degenen die dat pas later doen, maar even goed reeds voor 9 juni 2006 een wapen hadden verworven onder de vergunningsvoorwaarden die toen van toepassing waren.

Wij adviseren dan ook om in deze zaken steeds uw rechten te laten gelden en de juridische procedures uit te putten. Desgevallen kan, tijdens de procedure bij de Raad van State, deze kwestie opnieuw worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. Desgevallend kan een interpretatief arrest wordne uitgelokt.

Een volledige omschrijving van de regeling voor passief wapenbezit vindt u onder de rubriek "commentaar" van onze website.

2. Retributie ex hfd wapens

Er wordt ons gesignaleerd dat de Federale Wapendienst meent dat voor de vergunning van een wapen dat vergunningsplichtig wordt toch een retributie verschuldigd is, namelijk als de betrokkene beslist een vergunning met munitie aan te vragen.

Dit standpunt gaat uitdrukkelijk in tegen de duidelijke tekst van artikel 17 van de wapenwet. Dit artikel zegt het volgende:

"Art. 17. Wanneer een koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel [3, § 2, 2°, of] 3, § 3, 2°, wapens indeelt bij de vergunningsplichtige wapens, moeten de personen die dergelijke wapens voorhanden hebben, ze laten inschrijven volgens een procedure bepaald door de Koning. Een vergunning om dergelijke wapens voorhanden te hebben wordt hen kosteloos uitgereikt"

De ex HFD wapens werden vergunningsplichtig op 23 mei 2013 door eeh koninklijk besluit. De vergunning om ze te kunnen houden moet altijd zonder retributies worden afgegeven. Artikel 17 voorziet geen uitzonderingen of afwijkingen.

Het standpunt van de Federale Wapendienst gaat flagrant in tegen de duidelijke tekst van de wetgever en tegen de bedoeling van de wetgever om de vergunningen steeds gratis af te geven.

Wie geconfronteerd wordt met een onterechte inning kan deze aanvechten. Het is ook mogelijk om een strafklacht in te dienen tegen de ambtenaren die de niet verschuldigde retributie toch innen op grond van het misdrijf van knevelarij. Dit kan bij het parket of in handen van een onderzoeksrechter zodat een gerechtelijk onderzoek komt naar deze praktijken.

Dergelijke interpretaties van de Federale Wapendienst dragen in elk geval niet bij tot rechtszekerheid. Misschien dat daardoor de registratie van de ex-hfd wapens een nieuwe grote flop is voor de overheid. Van de honderdduizenden ex-hfd wapens die in ons land circuleren zijn er hoogstens 10.000 geregistreerd (voornamelijk in Vlaanderen).

De afschaffing van de HFD lijst heeft dus honderdduizenden nieuwe zwarte wapens gecreëerd, mede omdat bezitters ervan - terecht - geen vertrouwen hebben in een overheid die zich boven de wetten stelt en allerhande interpretaties opdringt.De meeste bezitters van ex-hfd wapens verkiezen daarom allicht om deze wapens illegaal te houden.

Dit maakt dat de vorige regering en de Federale Wapendienst hun geloofwaardigheid in dit dossier volledig kwijt zijn. Wij hopen dan ook dat de nieuwe regering de gepaste initiatieven zal nemen, in zal grijpen om de leiding van de Federale Wapendienst tot de orde te roepen en desgevallend te vervangen en tevens een oplossing zal bedenken voor de honderdduizenden ex-hfd wapens die nu in het land circuleren.