Raad van State vernietigt procedure bij Federale Wapendienst

Er werd opnieuw een interessant arrest gepubliceerd van de Franstalige kamer van de Raad van State.

In dit arrest wordt een belangrijke uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de huidige procedure voor het behandelen van administratieve beroepen door de Federale Wapendienst niet conform de beginselen voor behoorlijk bestuur is.

Indien een beroep wordt ingesteld, stuurt de dienst een ontvangstmelding. Daarin wordt gezegd dat de aanvrager kan vragen om te worden gehoord. Er wordt aan toegevoegd dat dit echter ongebruikelijk is.

Daarna worden diverse adviezen ingewonnen. Op basis van deze adviezen neemt de Federale Wapendienst dan een beslissing. De aanvrager wordt echter niet geïnformeerd over deze adviezen. Hij wordt ook niet uitgenodigd om nog zijn opmerkingen te kunnen overmaken.

De Raad van State oordeelt nu dat deze werkwijze in strijd is met de hoorplicht.

Vermits de beschreven procedure al enkele jaren door de Federale Wapendienst werd gevolgd, kan deze rechtspraak nuttig zijn om eerdere beslissingen van deze dienst te laten vernietigen.

Meer info over het arrest vindt u op deze link