Regeerakkoord kondigt nieuwe amnestieregeling illegale wapens aan

Vandaag werd de tekst van het regeerakkoord bekend gemaakt.

Met betrekking tot de wapenwet kondigt de regering de volgende maatregelen aan:

  • het herbekijken van de regels van vervoer van wapens door jagers
  • een nieuwe amnestieregeling voor wapens die voor 2006 geregistreerd waren, maar niet opnieuw werden aangegeven voor 31 oktober 2008.

Onze vereniging juicht toe dat de wetgever ingezien heeft dat er een oplossing bedacht moet worden voor de honderdduizenden legale wapens die in de overgangsperiode van de nieuwe wapenwet niet geregulariseerd werden.

Wie dus nog wapens heeft die voor 2006 wettig voorhanden gehouden waren (via vergunning model 4, of geregistreerd op model 9) zal deze in de toekomst allicht opnieuw legaal kunnen bezitten. Het is uiteraard nog wachten op een wetswijziging vooraleer deze regeling in werking treedt.

Wapenunie roept de nieuwe minister van Justitie tevens op om een aantal problemen bij de uitvoering van de wapenwet aan te pakken:

  • de huidige regelgeving is de complex en gefragmenteerd in diverse KBs. Een coördinatie dringt zich op.
  • er dient te worden overwogen opnieuw een beperkte lijst vrij verkrijgbare wapens in te voeren (cfr. Frankrijk)
  • om redenen van openbare veiligheid is het aan te bevelen de bevoegdheden inzake de wapenwet opnieuw aan de lokale politie toe te kennen. In het huidige systeem kunnen de diensten van de gouverneurs geen informatie opvragen over antecedenten, dit loopt alleen via de lokale politie. Vermits moraliteitsonderzoek en openbare orde de belangrijkste criteria zijn bij wapenbezit, en de politie he beste zicht heeft op deze zaken, ligt het voor de hand de taken inzake uitvoering wapenwet bij de politie te centraliseren, met desgevallend administratieve ondersteuning.
  • de Federale Wapendienst organiseert nauwelijks overleg met de sector. Er is geen transparantie inzake de beslissingen na administratief beroep. De procedure voor dit administratieve beroep is onvoldoende geregels, ook zijn er onvoldoende procedurele waarborgen. De werking van deze dienst dient grondig te worden geëvalueerd
  • anno 2014 eist de overheid nog steeds dat alle registers en documenten in papieren vorm gebeuren. Dit is voor de sector een obstakel om efficiënt te kunnen werken, terwijl het voor de overheid een hinderpaal vormt om op degelijke controles te kunnen uitvoeren

Wapenunie heeft een memo met aanbevelingen op het vlak van uitvoering van de wapenwet beschikbaar voor de toekomstige minister van Justitie en ziet er naar uit deze verder toe te lichten.