Aanpassing reglement VSK maakt sportschutterslicenties van VSK mogelijk ongeldig

Artikel 13, §1, derde lid van het Vlaamse sportschuttersdecreet legt aan de gemachtigde schietsportfederaties de verplichting op om een intern reglement op te stellen waarin onder meer bepaald wordt hoe de sportschutterslicenties beheerd worden.

Als gemachtigde federatie heeft de raad van bestuur dergelijke reglement genomen. U vindt het terug op hun website (onder de rubriek "licenties" - "reglementering" - "intern reglement".

Op 14 april 2015 heeft de Raad van Bestuur van VSK beslist om hun intern reglement met betrekking tot de sportschutterslicenties aan te passen. De meest in het oog springende wijziging werd aangebracht aan de artikelen 4, §6 en 7, §5. De nieuwe versie van het reglement bevat een delegatieclausule waardoor een "gemachtigde door de raad van bestuur" kan overgaan tot het ondertekenen van sportschutterslicenties of voorlopige sportschutterslicenties.

Deze aanpassing is onzes inziens vanuit juridisch oogpunt niet geldig, om de volgende redenen:

  • De bevoegdheid om (voorlopige) sportschutterslicenties uit te reiken wordt door artikel 13, §1 van het Vlaams sportschuttersdecreet toegekend aan één der gemachtigde schietsportfederaties.
  • bij ministerieel besluit van 16 oktober 2008 werd aan de vzw Vlaamse Schietsportkoepel de machtiging toegekend;
  • binnen een VZW geldt het algemene principe dat, behoudens de voorbehouden bevoegdheden voor de algemene vergadering, alle bestuursbevoegdheden toegekend worden aan een raad van bestuur
  • er wordt aangenomen dat de Raad van Bestuur binnen haar leden een taakverdeling kan afspreken;
  • artikel 13 van de VZW wet laat de Raad van Bestuur toe haar bevoegdheden te delegeren aan een bepaalde bestuurder of aan derden. Er is vereist dat de statuten zulks toelaten. Bovendien is vereist dat de bevoegdheidsdelegatie gepubliceerd wordt in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad
  • de statuten van de vzw VSK voorzien in geen enkele mogelijkheid tot delegatie van haar bevoegdheden, waaronder ook de bevoegdheid om (voorlopige) sportschutterslicenties te verlenen of te weigeren door te geven aan personen buiten de raad van bestuur. Er is ook geen dergelijke delegatie gepubliceerd in het Belgisch staatsblad (zie ook RvSt arrest 106.362 dd. 6 mei 2002)
  • daardoor is de raad van bestuur van de vzw VSK niet bevoegd om een intern reglement te nemen waarin de bevoegdheid om te beslissen over het verlenen van (voorlopige) sportschutterslicenties toe te kennen aan een "gemachtigde" die geen lid is van de raad van bestuur
  • de documenten die ondertekend worden door deze gemachtigden zijn dus ook geen "sportschutterslicenties" in de zin van artikel 2, 9° van het Vlaamse sportschuttersdecreet vermits ze niet werden uitgereikt door een gemachtigde schietsportfederaties aangezien de beslissing niet genomen werd door de raad van bestuur van de gemachtigde schietsportfederatie. Vanuit juridisch oogpunt is immers onzeker of de door de gemachtigde persoon ondertekende (voorlopige) sportschutterslicentie wel door een gemachtigde schietsportfederatie is uitgereikt conform de bepalingen van het decreet.

Dit probleem kan alleen bestaan voor sportschutterslicenties afgegeven door de vzw VSK na 14 april 2015. Wie van VSK een weigeringsbeslissing ontving die niet ondertekend is door een lid van de raad van bestuur van VSK, kan tegen deze beslissing het administratieve beroep instellen bij Bloso.

Wij hebben de voorzitter van VSK geïnformeerd over deze situatie en zullen tevens de toezichthoudende overheid verzoeken om de zaak te onderzoeken. De voorzitter van VSK heeft laten weten het nodige te zullen doen.

Voor (voorlopige) sportschutterslicenties afgegeven door één van de twee andere gemachtigde schietsportfederaties (Fros of Vlas) bestaat het probleem niet.