Procedure tegen afschaffing HFD lijst - eerste slag is gewonnen

Op 13 februari 2015 heeft de Raad van State een tussenarrest geveld in de procedure die door de organisator van de Oostendse Wapenbeurs werd aangespannen tegen de Belgische staat. In dit tussenarrest worden alle procedurele argumenten van de Belgische Staat als ongegrond verklaard. Nu zal er nog een discussie volgen ten gronde. Allicht eind 2015 zal de Raad van State definitief beslissen of de afschaffing van de lijst van wapens met historische, folkloristische en decoratieve waarde ("HFD lijst") met rookzwak kruit wettig was.

Historiek

Naar aanleiding van een schietpartij in 2011 op de Place Saint-Lambert in Luik, werd door de toenmalige minister van Justitie (Annemie Turtelboom, O-VLD) beslist om de lijst met vrij verkrijgbare wapens met rookzwak kruit integraal af te schaffen.

Op 8 mei 2013 werd een Koninklijk Besluit genomen waardoor alle vuurwapens vergunningsplichtig werden. Wapenbezitters hadden de tijd tot 24 mei 2014 om hun wapens te registreren. Minder dan 6.000 wapens werden geregistreerd.

Reeds na publicatie van dit besluit hebben wij gewezen op de talrijke onwettigheden van het besluit (zie deze link voor meer info).

Deze procedure werd ingesteld door de BVBA DB Events, dit is de vennootschap van de organisator van de internationale wapen- en militariabeurs in Oostende (waarvan de volgende editie plaatsvindt op 20 maart a.s.). De verenigingen van verzamelaars weigerden tussen te komen, temeer daar de afschaffing van de HFD lijst gezorgd heeft voor een daling in de vraag naar deze wapens en dus ook geleid heeft tot lagere prijzen.

In een eerst arrest (arrest nr. 255.358 van 7 november 2013) werd onze vraag om het KB te schorsen door de Raad van State verworpen. Men kwam tot de conclusie dat er geen hoogdringendheid was.

Procedurekwestie

De procedure ten gronde werd dan ook verder gezet. Het feit dat enkel een organisator van een wapenbeurs is opgetreden (en andere organisaties om hoger aangehaalde economische redenen hun tussenkomst weigerden), gaf de Belgische Staat de mogelijkheid om uitgebreid te discussiëren over de procedure regels.

In het verzoekschrift werd ingeroepen dat de overgangsbepalingen van het besluit (artikelen 3 en 4) in strijd zijn met de wapenwet. Echter, de afschaffing van de lijst is gebaseerd op artikelen 1 en 2 van het besluit. Volgens de Belgische Staat zou een vernietiging van de overgangsbepalingen niet tot gevolg hebben dat de artikelen die de HFD lijst afschaffen ook vernietigd worden. De Staat meent dat die gunstige overgangsmaatregelen een loutere faciliterende maatregel zijn die op zich los gezien kan worden van de overige artikels van het KB. Derhalve zou DB Events er geen belang bij hebben om de overgangsbepalingen vernietigd te zien vermits de afschaffing dan staande blijft.

DB Events is het met die stelling niet eens. De vennootschap meent dat het KB één en ondeelbaar is. Ze verwijst daarvoor naar de parlementaire voorbereiding van de wijzigingswet van artikel 17 wapenwet alsook naar de verslagen van de ministerraad en uitspraken van de minister van Justitie in het parlement.

Aanvankelijk had het auditoraat de stelling gevolgd van de Belgische Staat. Lange tijd zag het er dan ook naar uit dat de HFD lijst afgeschaft zou blijven.

Het arrest van 13 februari volgt het auditoraat echter niet. Volgens de Raad van State heeft het KB van 8 mei 2013 een één en ondeelbaar karakter. Dit blijkt uit het feit dat het door de regering als onontbeerlijk en noodzakelijk werd geacht om een gunstige overgangsregeling uit te werken zodat een maximaal aantal wapens geregistreerd wordt.

In het tussenarrest veegt de Raad van State nu alle argumenten van de Belgische Staat van tafel.

Uitspraak allicht eind 2015

Het auditoraat zal nu een nieuw verslag maken waarin ook de middelen ten gronde worden onderzocht. Daarna kunnen zowel de Belgische Staat als DB Events nog een laatste memorie indienen. Binnen enkele maanden kan de zaak dan opnieuw door de Raad van State behandeld worden. Allicht zal deze saga dus eind 2015 eindigen.

We houden u op de hoogte.

De volledige tekst van het arrest zal gepubliceerd worden op de website van de Raad van State. U kunt het arrest raadplegen via deze link.

BijlageGrootte
230193.pdf116.87 KB