EU voorstel wapenrichtlijn zeer kritisch onthaald in EU parlementscommissie

EU Parlementscommissie vergaderde vandaag

Deze namiddag stelde de EU Commissie opnieuw haar voorstel tot wijziging van de Europese vuurwapenrichtlijn voor in het Europees parlement.

Dit keer werden de leden van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken het genoegen om kennis te nemen van het voorstel van de commissie. U kunt de opname van de vergadering bekijken via deze link (vanaf ongeveer 1:52:00).

Voorstelling door ambtenaar EU Commissie

Zoals het geval was tijdens de voorstelling in de commissie interne markt en consumentenbescherming, had commissie ambtenaar Delsaux (FR) het genoegen om het voorstel toe te lichten. De voorstelling was nagenoeg identiek als bij de vorige gelegenheid. Nu herhaalde de betrokken ambtenaar reeds de tweede keer dat (i) niet alle semi automaten verboden worden, en (ii) dat het voorstel gesteund wordt door drie onafhankelijke studies die reeds werden georganiseerd en waar de sector bij betrokken werd. Wij hebben aan de EU Commissie de retorische vraag gesteld welke studie wordt voorgesteld om de semi-automatische wapens die op automatische wapens lijken te gaan verbieden... In geen enkele studie wordt dat voorstel gesteund.

Ook durft de vertegenwoordiger van de commissie nog steeds beweren dat het voorstel geen enkele impact heeft op jagers en sportschutters. De bedoeling van de commissie is, zoals steeds, om een voorstel uit te werken dat een evenwicht bewaart tussen de openbare veiligheid enerzijds en de rechten van legale wapenbezitters anderzijds. Enkele keren wordt herhaald dat men enkel de Kalashnikovs wil verbieden, en dat andere wapenbezitters zich absoluut geen zorgen hoeven te maken.

Deze bewering komt bijzonder ongeloofwaardig over bij de parlementsleden die herhaaldelijk aangaven dat ze overspoeld worden door brieven van bezorgde EU burgers.

Voorstel kritisch onthaald door parlementsleden

De tussenkomsten van de parlementsleden was dan ook bijzonder kritisch. Geen enkele spreker vond dat het voorstel van de commissie nuttig is in de strijd tegen terreur.

De rapporteur van de commissie merkt op dat enkele voorstellen omtrent opsporing en uitwisseling van informatie over wapens in de goede richting gaan. Ze merkt op dat dit een gevoelig dossier betreft waarover duizenden berichten van bezorgde burgers binnenkwamen bij het parlement. Ze drukt haar bezorgdheid uit en benadrukt dat het voorstel van de commissie nog onduidelijk is en slechts als een eerste aanzet beschouwd kan worden. Het is niet duidelijk welke impact het voorstel heeft op fabrikanten, jagers en andere legale wapenbezitters. De gebeurtenissen in Parijs hebben het voorstel versneld, maar er werd nooit enige impact analyse gemaakt. Over de nieuwe categorie van wapens is onduidelijk over hoeveel wapens het gaat, welke types juist geviseerd worden. Wordt er een lijst opgesteld ? Ook is niet gedacht aan de mogelijkheid om wapen types te veranderen. Alvorens de commissie met een dergelijk ingrijpend voorstel komt, moet ze meer informatie verstrekken over de impact.

Een ambtenaar van het directoraat-generaal Grow ontkent dat er een tegengestelde zienswijze bestond binnen twee directoraten van de commissie. Er bestaan nochtans documenten die dit bewijzen. Ook in de teksten zelf valt op dat er op laatste moment nog aanpassingen gebeurd zijn die niet ondersteund worden door de oorspronkelijke auteurs van de tekst. Er werd dan ook weinig geloof gehecht aan de verklaring van deze ambtenaar.

Eerste tussenkomst komt van een Fins parlementslid. Dit parlementslid vindt dat het voorstel niet coherent is en bovendien ook disproportioneel is. Het voorstel gaat de echte problemen uit de weg en stelt talrijke problemen. De semi automaten die "lijken" op automaten worden immers zeer veel gebruikt voor schieten en voor de jacht. Ook blijkt dat vergunde wapens niet gebruikt worden door terroristen. Er is één voorbeeld in Noorwegen (terreur door Breivik) waarbij een Ruger Mini 14 gebruikt werd. Dit wapen lijkt niet op een automatisch wapen en zou dus ook niet gevat worden door het voorgestelde verbod. Ook een verbod op automatische wapens is niet zinvol. Dit verbod bestaat al, en het bezit van automatische wapens is zeer uitzonderlijk en beperkt tot musea en verzamelingen. Ook het voorstel om vergunningen te beperken tot 5 jaar zal enkel maar bureaucratie veroorzaken.

De spreker besluit dat het voorstel opnieuw bekeken moet worden, onsamenhangend en onduidelijk is en op geen enkele manier nuttig is in de strijd tegen terreur. Deze stelling wordt op applaus onthaald in de commissie.

Volgende spreekster bevestigt ook dat het voorstel niet duidelijk is, en ook niet duidelijk is op welke manier het regelen van legaal wapenbezit nuttig kan zijn in de strijd tegen terrorisme.
Andere sprekers treden deze standpunten bij en halen ook nog aan dat het criterium "lijken op" juridisch onduidelijk is en ook niet in een wettekst gedefinieerd kan worden.

Geen verband tussen regelgeving legale wapens en terreur

Ook Belgisch EU parlementslid Gérard Deprez (MR) komt tussen. Eerst licht hij toe dat België in 2006 beslist heeft tot een verstrenging van de wapenwet na een incident in Antwerpen. België heeft nu een zeer strenge wet. Toch werden de wapens die gebruikt werden in Parijs vanuit Molenbeek overgebracht. Geen enkele terrorist had in België een vergunning voor deze wapens. Dit toont aan dat een regeling van legaal wapenbezit niets met strijd tegen terreur te maken heeft. Ook het verbod van semi-automaten is onaanvaardbaar. Voor handel over internet kan gekeken worden naar een systeem dat voldoende garanties geeft voor traceerbaarheid ipv een verbod op internet handel.

Zijn standpunt wordt gedeeld door volgende sprekers.Er wordt ook nog gezegd dat in de nationale delegaties binnen het parlement een gelijkaardig standpunt bestaat. Het voorstel van de commissie wordt algemeen als slordig geredigeerd, onduidelijk en willekeurig beschouwd. De Commissie verschaft ook geen enkele informatie over wapenbezit, eventueel gebruik van legale wapens door terroristen, illegale wapentrafiek, impact van wapenwetgeving etc...

Ook bij deze tweede voorstelling maakte de EU Commissie een slechte beurt. Eerder is ook al gebleken dat binnen de Europese Raad (dat is het overleg tussen de regeringen van lidstaten) geen draagvlak is voor het verbod van semi-automaten.

Het is nu afwachten welke initiatieven genomen zullen worden om de teksten aan te passen.