Gebruik van rijksregisternummer door schuttersclubs is onwettig

Op 11 juli 2016 heeft de Vlaamse Overheid een nieuw decreet bekendgemaakt houdende erkenning en subsidiëring van de erkende sportsector.

In dit decreet voorziet artikel 44, 4° dat de erkende en gesubsidieerde sportfederaties een bestand van de aangesloten sportbeoefenaars dienen bij te houden zodat de ledenaantallen juist kunnen worden berekend. Een deel van de subsidies is immers gerelateerd aan ledenaantallen. Om dubbeltellingen te vermijden, bepaalt het decreet voorts nog dat de federaties het rijksregister nummer KUNNEN bijhouden. De tekst werd immers aangepast op basis van de opmerkingen van de Raad van State waarbij gezegd wordt dat de Vlaamse overheid uberhaupt niet bevoegd is om het gebruik van het rijksregisternummer te regelen. Het rijksregister wordt immers geregeld door de federale rijksregisterwet die in bijzondere waarborgen voorziet voor het gebruik van het rijksregister, de gegevens daarin en het rijksregister nummer.

Wij stellen vast dat erkende sportfederaties nu de rijksregisternummers van hun leden opvragen bij de aangesloten clubs. Dit is om verschillende redenen problematisch:

  • de clubs worden niet gevat door artikel 44, 4° van het nieuwe decreet. Daardoor kunnen zij niet van de mogelijkheid gebruik maken om rijksregisternummers op te slaan
  • de clubs vallen echter wel onder het toepassingsgebied van de rijksregisterwet. Deze wet legt strafsancties op aan (rechts)personen die bestanden aanleggen waarin het rijksregisternummer is opgenomen zonder dat daarvoor expliciet door de federale regering (mits volgen van een strikte adviesprocedure) toelating werd gegeven. Clubbestuurders die rijksregisternummers opslaan in een ledenbestand (bijvoorbeeld om in te gaan op een vraag van federaties) kunnen dus blootgesteld worden aan strafsancties.

Om deze reden, en mede om de vrijwilligers die zich inzetten bij clubs om het schieten mogelijk te maken voor iedereen te beschermen, roepen wij op om nooit uw rijksregisternummer mee te delen aan de bestuursleden van uw club. Wij adviseren ook om niet in te gaan op vragen die federaties en/of de Vlaamse Overheid zouden stellen om rijksregisternummers door te geven. Wie onder dwang toch deze gegevens verstrekt, kan tegen de praktijken die strafbaar gesteld zijn onder de rijksregisterwet een klacht indienen bij de politie tegen de personen die de illegale gegevens verzamelen, beheren en doorgeven.

Voor wat de sportschutters betreft, stelt het nieuwe decreet nog andere problemen. Dit decreet ervoor dat enkel gesubsidieerde federaties nog de sportschutterslicentie kunnen beheren. Per sporttak komt slechts nog één sportfederatie in aanmerking voor subsidiëring als unisportfederatie. Voor het sportschieten is dit VSK.

Daarnaast kunnen ook nog "multisportfederaties" gesubsidieerd worden op voorwaarde dat ze, onder andere, minstens 10.000 leden hebben en minstens vijf sporttakken aanbieden. Fros is een erkende multisportfederatie.

Het is op zich toe te juichen dat de Vlaamse overheid streeft naar een rationalisering van het sportlandschap en de voorwaarden voor subsidiëring strenger maakt.

Anderzijds heeft dit voor sportschutters (en enkel in deze sport) een bijzonder nadeel. De huidige tekst van het decreet laat niet meer toe dat een andere organisatie, die wel voldoet aan de voorwaarden om als federatie te worden erkend maar niet in aanmerking komt voor subsidiëring, nog sportschutterslicenties beheert. Daardoor wordt een de facto duopolie van VSK en Fros decretaal verankerd.

Onzes inziens is dit een ernstige aantasting van de vrijheid van vereniging en van het grondwettelijk beschermd gelijkheidsbeginsel waarvoor noch de decreetgever, noch de Vlaamse Overheid enige ernstige verklaring kunnen geven.

Om deze redenen is onze organisatie dan ook van plan om, samen met andere organisaties die de fundamentele rechten verdedigen, ten gepaste tijde een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet in te dienen bij het Grondwettelijk Hof.