Rapport EU parlementscommissie nuanceert voorstel wapenrichtlijn

Ik verwijs naar onze eerdere berichten omtrent het voorstel van de Europese Commissie om de Europese vuurwapenrichtlijn aan te passen. Na de aanslagen in Parijs heeft de Commissie voorgesteld om nagenoeg alle semi-automatische wapens in de Europese Unie te verbieden. Het is duidelijk dat de emotie van het moment hier een invloed had.

Voorstel van de Europese Commissie

Het voorstel van de Commissie is op sommige vlakken een verbetering van de huidige teksten. Er werd ondertussen ook een nieuwe verordening aangenomen omtrent de normen voor neutralisatie van vuurwapens. Deze maatregel maakt het niet langer mogelijk dat terroristen “geneutraliseerde” wapens uit bv Slovakije verwerven zonder vergunning om die dan om te bouwen tot wapens die bruikbaar zijn voor aanslagen. Ook de nieuwe regels waarbij lidstaten meer informatie over wapenbezit van hun burgers uitwisselen kan een nuttig instrument zijn in de strijd tegen illegale wapenhandel. Sommige medewerkers binnen de Commissie maakten echter handig gebruik van de aanslagen in Parijs om een algemeen verbod voor semi-automatische wapens “die lijken op automatische wapens” in te stellen.

Eerste lezing in het Europees Parlement

Op een aantal punten werd het voorstel van de EU Commissie reeds kritisch onthaald. Bij de eerste besprekingen is gebleken dat de overgrote meerderheid van de parlementsleden van oordeel was dat een verbod op semi-automaten niet uitvoerbaar is. Minstens is het geformuleerde verbod onduidelijk (door gebruik van het subjectieve criterium “lijken op”). In sommige EU lidstaten werd dergelijk verbod reeds ingevoerd. In elk van deze lidstaten moest men erop terugkomen wegens onuitvoerbaar en duur. De verboden wapens moeten immers betaald worden door de overheden. In deze landen werd geen enkel significant effect vastgesteld op het aantal misdrijven met vuurwapens, op daden van terreur of op zelfdodingen.

Reactie van de Europese Raad

Ondertussen heeft de Europese Raad, na de top van 10 maart 2016, reeds beslist dat een verbod niet wenselijk is. Er werd voorgesteld om de voorwaarden voor het bezit van deze semi-automaten strenger te maken. In de Europese parlementscommissie LIBE (“rechten en vrijheden, binnenlandse zaken en justitie) werd reeds beslist dat het voorstel om semi-automaten te bespreken te onduidelijk was en dus moest worden teruggestuurd naar de EU Commissie.

Rapport EU Parlementscommissie Imco

Op 22 maart 2016 heeft de Europese parlementscommissie IMCO (interne markt en consumentenbescherming) haar rapport gepubliceerd. Namens deze commissie publiceerde rapporteur Vicky Ford een kritisch rapport waarin het voorstel van de commissie genuanceerd wordt. In het rapport wordt voorgesteld om het voorstel van de EU Commissie te verwerpen. Daarna worden tal van amendementen geformuleerd om de tekst te verbeteren. Belangrijkste aanpassing is het principe dat de semi-automaten niet langer worden verboden. In het rapport wordt afgeweken van de bewoording “lijken op semi-automaten”. Daarnaast worden nog een aantal bijkomende categorieën van semi-automaten opgenomen onder de vergunningsplichtige wapens (categorie B). Er wordt tevens aan de lidstaten voorgesteld om maatregelen op te leggen met betrekking tot het opslaan van vuurwapens. Deze maatregelen dienen afhankelijk te zijn van de diverse categorieën vuurwapens. Het voorstel houdt dus rekening met de opmerkingen die eerder op de Europese Raad werden geformuleerd (nl. verstrengen van vergunningsvoorwaarden voor semi-automaten).

Enkel de tot semi-automatische wapens geconverteerde automatische wapens worden ingedeeld in de categorie van de verboden wapens. Dit is logisch vermits er in de meeste lidstaten geen enkele controle bestaat op het onomkeerbare karakter van deze conversie. Hierop is België een uitzondering. Sedert 2013 heeft ons land een regeling voor het converteren van automaten naar semi-automaten. Dergelijke conversie dient door de proefbank te gebeuren. De proefbank garandeert dat de wapens onomkeerbaar werden omgevormd. Geconverteerde wapens zijn voorzien van een bijzonder proefmerk “SA”. Het is duidelijk dat deze wapens, bij latere inwerkingtreding van de richtlijn, niet als automatische wapens beschouwd kunnen worden. Ze kunnen dus niet worden getroffen door het verbod. Hetzelfde geldt trouwens voor alle wapens die als semi-automatische wapens op de markt werden gebracht.

Voor het overige zal het aannemen van het voorstel tot weinig aanpassingen leiden in het Belgisch intern recht. Er zou wel een medisch attest moeten voorzien worden voor jagers. Ook bij de vijfjaarlijkse controle van vergunningen zou een medisch attest moeten gevraagd worden. Deze mogelijkheid is in het huidige artikel 32 van de wapenwet nog niet voorzien. De belangrijkste aanpassingen voor ons land zullen betrekking hebben op de registratie van vuurwapens en het uitwisselen van informatie met andere landen. Een en ander moet in elektronische vorm. Wij verwachten dan ook binnenkort regelgeving om in een eerste fase de registers van wapenhandelaars te informatiseren. Daarna zullen allicht ook alle documenten (mod. 4, 9, …) gedigitaliseerd worden.
Het rapport van de Europese parlementscommissie is alvast een stap in de goede richting. Nu moet dit rapport nog finaal worden aangenomen. Begin april is er dan nog overleg op het niveau van de Europese Raad. Als een akkoord is tussen de Raad, het Parlement en de Commissie, zal het voorstel worden aangenomen. De stemming over het voorstel in de plenaire vergadering van het Europese Parlement is voorlopig geagendeerd in september 2016.
U vindt meer informatie zodra er iets nuttig te zeggen is.

Wij kiezen ervoor om niet mee te doen met de waan van de tijd om snel allerhande onzin op websites of sociale media te posten. Als lobby organisatie houden wij bij onze berichtgeving ook rekening met de politieke gevoeligheden van het dossier en de opportuniteit van communicaties. Wij doen zeer bewust niet mee met de desinformatie die op tal van websites bestaat en waar documenten uit hun verband gerukt worden of zelfs totaal verkeerde zaken staan. Wij ontvingen de laatste weken tal van mails van ongeruste schutters. Deze schutters ontvangen geen antwoord omdat wij enkel mails beantwoorden van aangesloten leden, dus van erkende schietstanden of wapenhandelaars. Onze zeer beperkte middelen laten immers niet om een gratis service desk op te richten voor alle schutters in het land en op alle mails van particulieren te antwoorden.

BijlageGrootte
report_Vicky_Ford.pdf333.58 KB