Stemming EP parlementscommissie IMCO

Vandaag werden "gestemd" over de honderden amendementen die werden ingediend ter verbetering van het voorstel van de EU Commissie.

Er werden meer dan 800 amendementen ingediend op de tekst van de EU Commissie. Het groeperen, bespreken en samenvatten van deze amendementen is een belangrijke uitdaging geweest voor de medewerkers van het parlement.

Tijdens de voorbije weken vond geregeld overleg plaats tussen de verschillende fracties. Dit resulteerde in een aantal compromis amendementen waarin dan de inhoud is opgenomen an de diverse individuele voorstellen van parlementsleden. De stemming werd tevens georganiseerd op basis van deze ontwerpteksten. U kunt de opname van de stemming hier (vanaf ongeveer min. 30) bekijken. De persmededeling van Vicky Ford omtrent de stemming kunt u volgen via deze link.

Uit de stemming is gebleken dat nagenoeg alle compromis amendementen aanvaard zijn. Op enkele uitzonderingen na, werd het voorstel van de rapporteur op bijna alle punten gevolgd.De brievenacties zijn dus zeker nuttig geweest.

Wat de kwestie van de semi-automaten betreft, werd beslist dat semi-automaten die op automaten lijken ingedeeld blijven in categorie B7, zoals nu het geval is. Anderzijds wordt nu voorgesteld om 3 types semi-automatische wapens te verbieden:

  • semi automatische wapens met centraalvuurpercussie die meer dan 20 patronen kunnen afvuren zonder te herladen indien de lader of het magazijn meer dan 20 patronen kunnen bevatten
  • schoudervuurwapens die door een schuif- of klapkolf kunnen ingekort worden tot een lengte van korter dan 60cm en in die korte toestand nog steeds functioneel zijn
  • tot semi-automaten geconverteerde wapens. Er werd echter wel een amendement aangenomen waarin staat dat de wapens niet verboden worden indien ze volgens een door de EU Commissie vast te stellen procedure worden geconverteerd, dit onder het toezicht van een officiële instantie.
  • ook laders met capaciteit van meer dan 20 patronen worden verboden

Daarnaast zijn er tal van uitzonderingen voorzien. Zo kan elke lidstaat beslissen om vergunningen die verleend werden voor de inwerkingtreding van de richtlijn geldig te laten. Op die manier kunnen lidstaten de belangrijke budgettaire impact van een inbeslagname van tienduizenden wapens milderen. Lidstaten kunnen ook nog toelaten dat sportschutters die regelmatig aan sportschieten en wedstrijden doen bij een erkende federatie nog in aanmerking kunnen komen voor een vergunning.

Het statuut voor de verzamelaars werd eveneens behouden.

Voor alle duidelijkheid herhalen wij nogmaals dat hier nog niets beslist is. De tekst moet eerst nog plenair worden aangenomen in het Europese parlement, dit is voorzien in september. Darna zal het voorstel van het parlement nog met de Europese Raad (nu voorgezeten door Slovakije) besproken worden. De finale tekst zal dus allicht nog gewijzigd worden. Zelfs na al deze stappen moet nog bekeken worden hoe een en ander moet worden omgezet in België. Vermits ons land reeds een zeer strenge wapen heeft, verwachten wij dat de aanpassingen eerder beperkt zullen zijn. Het is dus niet mogelijk om enige beslissing te nemen op basis van de beschikbare informatie of in te gaan op allerhande paniekberichten op diverse websites en sociale media.

Het Europese parlement heeft hier bijgedragen tot een meer evenwichtige tekst. Het is nu uitkijken wat er uiteindelijk beslist wordt.

Tijdens de bespreking heeft één fractie (ENF) zich volledig gedistantieerd van elke aanpassing van de richtlijn door aan te halen dat de richtlijn illegaal (wegens disproportioneel in functie van het te bereiken doel inzake terrorismebestrijding), onnodig (wegens niet nuttig tegen illegale trafiek), onnauwkeurig (wegens te vaag) en onrechtvaardig (wegens de aantasting van rechten van legale wapenbezitters) is. Dit terwijl er nog geen enkele vorm van impact analyse voorligt op de sportieve, economische en culturele sector.

Andere partijen, waaronder ook de parlementsleden aangehaald in de brievenactie, stemden mee met de voorstellen om de tekst evenwichtiger te maken.

De bespreking met de EU Raad start allicht tegen het einde van de zomer, we houden u op de hoogte als er dan meer nieuws is. Misschien doen we nog eens een poging tot webcast.