Koenraad Degroote (N-VA) dient wetsvoorstel in voor reorganisatie Proefbank Luik

De Proefbank voor vuurwapens in Luik kwam het voorbije jaar herhaaldelijk negatief in het nieuws.

Eind 2016 werd de directeur van de proefbank beschuldigd van valsheid en verduistering. Hij bracht meer dan een maand in de gevangenis door en is nu voorlopig geschorst.

De waarnemend directeur heeft ondertussen ook al zijn sporen verdiend. Op eigen houtje besliste hij om een instructie van de federale wapendienst die al jaren bestond zomaar opzij te schuiven. Met als resultaat dat honderden wapens onterecht in beslag werden genomen.

Slechts beveiligde opslagplaats van het land

Ook blijkt dat de proefbank het niet al te nauw neemt met veiligheidsmaatregelen. Zo kon Faroek Özgünes ongehinderd en zonder enige identiteitscontrole tot bij de wapens komen. Nochtans is de proefbank een opslagplaats klasse E2, er zou dus bewaking aanwezig moeten zijn, registratie van bezoekers en voertuigen, etc... Het is een kwestie van tijd vooraleer daar nog eens wordt ingebroken.

De minister van Economische Zaken is blijkbaar niet geïnteresseerd in de proefbank die onder zijn bevoegdheid valt. De gebrekkige veiligheidsmaatregelen werden reeds meermaals aangeklaagd door het personeel. De minister werd ondertussen reeds ettelijke keren ondervraagd over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen, het gebrek aan transparantie in de boekhouding, de gebrekkige communicatie van de instelling, etc...

Onbekwame leiding - onduidelijk statuut

Zo kan het echt niet langer. Wij kunnen niet langer aanvaarden dat de proefbank geleid wordt door directeurs die naar eigen goeddunken invulling geven aan hun taken.

De kern van het probleem is echter dat het statuut van de proefbank geregeld is door een wet van 1888.

Daardoor is de proefbank een rechtspersoon "sui generis". Ze is geen overheidsinstelling, want ze hangt niet af van een federale of andere overheidsdienst. Wel heeft de proefbank over tijd enkele overheidstaken gekregen. Dat maakt echter niet dat de instelling een overheid is. Alle bepalingen van de wapenwet zijn dan ook op haar van toepassing.

De proefbank is een afzonderlijke privaatrechtelijke rechtspersoon. De instelling valt daardoor niet onder de algemene regels die bv van toepassing zijn op openbare instellingen, vzw's of vennootschappen. Zo is de proefbank daardoor vrijgesteld van vennootschapsbelasting, moet ze geen rekeningen publiceren, is het onduidelijk of het personeel onder het gewone arbeidsrecht valt, etc... Ook op het vlak van consumentenbescherming is er een probleem. Het is bijzonder lastig om schadevergoeding te vragen als de proefbank weer eens een wapen beschadigt tijdens de proef. Ook is het vreemd dat er een ander tarief van toepassing is naargelang al dan niet een factuur wordt gevraagd.

De voorbije decennia maakte de proefbank van deze onduidelijkheid handig gebruik om zich aan allerhande regels te onttrekken. Zo bv is het nog maar recent dat een beetje Nederlands gesproken wordt (een bezoek aan de "Nederlandstalige" site van de proefbank werkt in dit opzicht verhelderend). Uit parlementaire vragen blijkt dat de instelling niet op al haar verrichtingen BTW meent aan te rekenen. Het personeel is gebrekkig vertegenwoordigd, het is de burgemeester van Luik die beslist als er discussies zijn. Hoewel de instelling haar tarieven fors verhoogt, is er geen enkele transparantie naar de burger toe over de besteding van middelen.

Wetsvoorstel Koenraad Degroote

Onlangs werd voor het eerst door kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) een wetsvoorstel ingediend om het statuut uit te klaren. De proefbank zou dan een CVBA worden die aan alle regels van het vennootschapsrecht en het economisch recht onderworpen is. De proefbank moet dan rekeningen neerleggen, belastingen betalen en rekening houden met alle regels inzake consumentenbescherming die op alle andere bedrijven ook van toepassing zijn. Er wordt voorgesteld om afgevaardigden van de regering op te nemen die dan kunnen toezien op een correcte uitvoering van de wettelijke opdrachten. Zoals het geval is bij andere vennootschappen, kunnen de bestuurders dan ook aansprakelijk gesteld worden indien ze het beheer van de instelling verwaarlozen. Ook voor het personeel wordt het statuut op die manier duidelijk. Voorts stelt Koenraad Degroote voor om de mogelijkheid te bieden aan de proefbank om elders in het land antennes op te richten zodat niet telkens een tijdsverspillende verplaatsing naar Luik nodig is. Het milieu kan er maar wel bij varen.

Dit is alvast een grote stap in de goede richting.

Het voorstel is ingediend in de kamer en zal daar allicht binnenkort besproken worden. We houden u op de hoogte