Nieuwe optionele procedure aanvraag uittreksel strafregister

Enige tijd terug werd, na ongeveer 20 jaar vertraging, eindelijk een regeling uitgewerkt voor de afgifte van de uittreksels van het strafregister.

Er werd in 2014 ook beslist dat de gemeentes niet langer zelf een gemeentelijk strafregister mogen bijhouden. In het verleden gaven deze strafregisters vaak aanleiding tot problemen. Gemeentebesturen zijn vaak niet op de hoogte van alle regelgeving. Het gevolg was dat er al te dikwijls verkeerde strafregisters werden afgegeven die veroordelingen vermeldden die niet meer actueel zijn, geschrapt moesten zijn, voorwaardelijk waren, etc...

Nu heeft de FOD Justitie ook een nieuwe procedure uitgewerkt voor de aanvraag van een uittreksel strafregister. Op 2 februari 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw KB daarover.

Sportschutters dienen, ten behoeve van de gemachtigde schietsportfederaties, een uittreksel strafregister aan te vragen bij de aanvraag, de geldigverklaring of de hernieuwing van een (voorlopige) sportschutterslicentie. Recreatieve schutters dienen jaarlijks een uittreksel strafregister te bezorgen aan de uitbater van de schietstand.

Vermits deze verplichtingen worden opgelegd door specifieke wettelijke normen (het sportschuttersdecreet of het KB van 13 juli 2000), moet het uittreksel gevraagd worden op basis van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering. Op die manier weet de overheid welke veroordelingen ze al dan niet moeten vermelden naargelang de reden waarvoor het uittreksel gevraagd worden. Een tweetal jaren terug kwam er dan ook een nieuwe circulaire om de gemeentebesturen uit te leggen hoe ze daarmee omgaan. Software werd uniform gemaakt, waardoor het aantal problemen met foutieve uittreksels strafregister aanzienlijk gedaald werd.

Wat is nu nieuw ? Het nieuwe KB voorziet in een OPTIONELE procedure waarbij een formulier van de eindbestemmeling (de federatie of de club) kan worden voorgelegd. Indien deze procedure gevolgd wordt, is de eindbestemmeling verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste reden van aanvraag van het uittreksel. Deze procedure wordt vooral gebruikt in een professionele context. Een toekomstige werkgever kan dan bv zelf gaan aanduiden welke zaken voor hem belangrijk zijn, zodat het gemeentebestuur hier de nodige vermeldingen over opneemt.

De procedure is echter optioneel en overbodig voor wat wapens betreft. Immers, in de circulaire is nu reeds de lijst van veroordelingen opgenomen die steeds vermeld moeten worden. Een formulier kan hier dus ook niets aan toevoegen.

Het gemeentebestuur kan dus nog steeds, zoals nu het geval is, de uittreksels strafregister op basis van artikel 596.1 wetboek van strafvordering afgeven op mondelinge vraag en ook de aangegeven reden vermelden. Het verslag aan de Koning, dat samen met het KB gepubliceerd werd, is daarover duidelijk: "De artikelen 16 tot 19 voeren het gebruik van een typeformulier in voor het aanvragen van de uittreksels uit het strafregister. Door het invoeren van dit typeformulier, dat door het gemeentebestuur wordt ondertekend en samen met het uittreksel wordt overhandigd aan de aanvrager, legt men de verantwoordelijkheid voor het afleveren van het juiste type uittreksel bij de eindbestemmeling, hetzij de huidige of toekomstige werkgever van de aanvrager, of de organisatie waarvan de aanvrager deel wenst uit te maken. Indien geen typeformulier wordt overhandigd ontvangt de aanvrager het door hem of haar mondeling gevraagde model van uittreksel."

Artikel 17 van het nieuwe besluit zegt dan ook uitdrukkelijk dat de afgifte van het uittreksel niet mag worden geweigerd indien het optionele formulier ontbreekt.

Noch de regelgeving inzake het sportschieten, noch de reglementering op de schietstanden verplichten dat het uittreksel strafregister voorzien is van het nieuwe formulier. Het heeft dan ook geen zin om de administratie van de federaties en de clubs te verzwaren met dit formulier.

Wij raden dan ook aan om de huidige procedure te blijven volgen. Het uittreksel kan mondeling worden aangevraagd bij het gemeentebestuur. U dient wel aan te geven dat het moet worden afgegeven met als reden "schieten", "sportschutterslicentie", "wapens"... zodat het gemeentebestuur u een juist uittreksel kan bezorgen.