Opgelet met illegaal model dagkaarten illegale schutters voorgesteld door FOD Justitie

Wij vernemen dat de FOD Justitie, zonder enig overleg met de sector, beslist heeft om nieuwe formulieren op te leggen die de schietstanden moeten gebruiken voor dagkaart schutters.

In de nieuwe formulieren wordt gevraagd om de nationaliteit van de schutter en de naam van de begeleider mee te geven.

Wij herinneren eraan dat het niet aan de minister van Justitie, de gouverneurs, agenten of ambtenaren toekomt om zelf te gaan bedenken welke zaken op de formulieren moeten voorkomen. Deze materie is geregeld in artikel 5, al. 3 van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000. Daar staat dat de volgende inlichtingen moeten worden opgenomen:

naam en adres van de occasionele schutter
datum en plaats van het gebeuren
naam en erkenningsnummer van de schietstand

Daarnaast moeten de formulieren doorlopend genummerd zijn en worden ondertekend door de organisator of uitbater van de schietstand en binnen de zeven dagen naar de gouverneur worden gestuurd.

De wapenwet en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn relatief ingewikkeld. Ook de overheid zelf beklaagt zich daarover. Toch moeten wij - opnieuw - vaststellen dat men tijd vindt om zelf nog wat regeltjes bij te maken.

In het belang van een correcte registratie van vuurwapens en openbare veiligheid heeft onze organisatie dergelijke praktijken nooit aanvaard. Systematisch treden wij op tegen dergelijk illegaal overheidsoptreden waarbij sommige diensten menen dat ze boven de wet staan en eigen regels kunnen vastleggen.

Schietstanden die de nieuwe formulieren gebruiken, overtreden het KB van 13 juli 2000 en stellen zich dus bloot aan mogelijke sancties. Wij adviseren dus om de formulieren niet te gebruiken en onmiddellijk klachten in te dienen tegen overheidsdiensten die deze onwettige formulieren handhaven.

Als de problemen aanhouden, laten wij de minister van justitie hierover interpelleren.