Aanvraag lader erkenning - model antwoord op mails gouverneurs over thema

Bij de aanvraag van een erkenning als laderrverzamelaar zal de gouverneur vragen om het thema te beperken.

Hierna een model antwoord dat u kunt gebruiken om hierop te antwoorden.

Het is duidelijk dat de overheid hier, zoals we al eerder gezien hebben, niet ter goeder trouw uitvoert door een administratief hindernissenparcours op te stellen om de aanvragers zoveel mogelijk te ontmoedigen. Wie echter niet in orde is na 1 januari 2019 en per ongeluk nog een lader liggen heeft die niet bij een wapen hoort, zal wel vervolgd worden. Op dat moment zal de administratie ook geen hindernissen kennen om de kleinste inbreuk aan te grijpen om wapenbezit te beperken. Het is dan ook noodzakelijk om de aanvraag verder op te volgen en desgevallend het administratief beroep in te stellen.

Binnenkort komen ook de modellen van verzoekschriften voor administratief beroep online.

Model vraag gouverneur thema laderverzameling

Geachte ...

Wij hebben uw mail dd. [datum] goed ontvangen. U vraagt het thema van de laderverzameling verder te beperken.

Luidens artikel 3, §1, derde lid KB 29 december 2006 kan de gouverneur enkel een beperking van het aangevraagde thema opleggen in het licht van het belang voor de openbare orde. In uw mail geeft u niet aan welke belangen van de openbare orde, die ook specifiek moeten zijn in het licht van het voorwerp van de erkenning als verzamelaar, u inroept om de beperking te vragen.

Bovendien toont u ook niet aan in welke mate de specifiek door u gesuggereerde beperkingen van aard zijn om de belangen van de openbare te dienen.

Ik zal u dan ook geen beperkter thema opgeven daar ik van mening bent dat de wapenwet en de uitvoeringsbesluiten ervan u niet toelaten het door mij opgegeven thema te beperken.

Mijn aanvraag werd dan ook volledig en ontvankelijk ingediend en ik verwacht mijn erkenning binnen de wettelijke termijn van 4 maanden te ontvangen.
U zult begrijpen dat ik dan ook gebruik zal maken van de in de wet voorziene beroepsmogelijkheden indien u mijn aanvraag weigert of nalaat om te beslissen binnen de wettelijke termijn.

met vriendelijke groet,

[naam]