Wet hervorming proefbank gepubliceerd

Op 17 juli 2018 werd de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe wet zal vanaf 1 januari 2019 in werking treden. De wet kwam er na jarenlang aandringen vanuit het parlement. De voorbije jaren deed volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote (N-VA) herhaaldelijke tussenkomsten om de minister ertoe te bewegen de proefbank grondig te hervormen. Nadat de vorige directeur enkele dagen van de gastvrijheid in Lantin kon genieten, werd een nieuwe directeur aangesteld die zijn eigen regels begint te maken. Tientallen wapenhandelaars en particulieren zagen hun wapens ten onrechte in beslag genomen. Het zal nog jaren duren vooraleer alle procedures zijn afgerond.

Ook de tussenkomst van VTM nieuws (Faroek) die aan heel de bevolking toonden hoe nonchalant de proefbank met de veiligheidsregels omgaat droegen ertoe bij dat het dossier alsnog op de politieke agenda gekomen is.

De proefbank in Luik functioneerde nog op basis van wetgeving uit de 18de eeuw (gemoderniseerd in 1888). De lacunes in deze wetgeving lieten de instelling toe te kiezen voor het statuut dat het beste uitkomt. Als het bijvoorbeeld over taalwetgeving gaat, dan is het plots een privé bedrijf, als het over belastingen gaat, dan komt het overheidsstatuut beter uit. Ook het statuut van de medewerkers van de proefbank en van de organen was slecht geregeld.

Nu heeft minister voor Economie Kris Peeters (CD&V) een wetgevend initiatief genomen om de proefbank volledig te hervormen en de instelling een duidelijk statuut te geven. Er is voor gekozen om de proefbank als een "instelling van openbaar nut" te beschouwen. Daardoor is de proefbank een overheidsdienst die rechtstreeks onder het gezag van de minister voor Economie valt en ook onder de FOD Economie valt. Het bestuur van de nieuwe instelling zal bestaan uit 7 leden, waarvan 3 aangeduid door de sector (en minstens 1 wapenfabrikant) en 4 aangeduid door de overheid. Er dient taalpariteit te zijn. De directeur wordt benoemd door de Koning voor een periode van maximum 6 jaar. Vernieuwing is mogelijk mits gunstig advies van de Raad van Bestuur. In het functioneren rapporteert de directeur aan de Raad van Bestuur.

De nieuwe proefbank zal dus ook onder de boekhoudregels voor overheidsdiensten vallen,het personeel wordt statutair personeel.

De taken van de proefbank worden eindelijk eens duidelijk omschreven. De proefbank blijft bevoegd voor het beproeven, neutraliseren, vernietigen of nummeren van vuurwapens. De instelling kan ook technisch adviezen geven. In de wet is echter niet meer voorzien dat de proefbank uitspraken kan doen over de toepassing van de wapenwetgeving of overtredingen op die wet kan vaststellen. Dit is het domein van de politiediensten en parketten. De directeur heeft ook nog de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, maar dit enkel met het oog op het vaststellen van overtredingen op de proefbankwet.

Ook nieuw is dat de verplichting wordt ingevoerd dat elk wapen dat gebruikt wordt om mee te schieten dient te zijn geproefd in België of in een ander CIP land. De oude wet was daar onduidelijk over.

Tevens is in de mogelijkheid voorzien dat de proefbank antennes kan oprichten in andere delen van het land. Dit moet ook toelaten om een antenne of depot op te richten verspreid over het koninkrijk. Er wordt onderzocht om een dergelijke depot of antenne in Vlaanderen te openen.

De bestuurders en directeur van de proefbank zijn van rechtswege ontslagen op 1 januari 2019. Vermits de huidige directeur op overtuigende wijze bewezen heeft dat hij onbekwaam is om de instelling te leiden, vraagt onze organisatie de benoeming van een andere directeur.

De nieuwe wet heeft de verdienste het statuut goed en duidelijk te bepalen en de taken van de instelling vast te leggen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de FOD Economie de dienst zo goed mogelijk wil laten werken.

Hoe een en ander concreet zal werken, dient nog nader te worden ingevuld in uitvoeringsbesluiten. Wij zullen als representatieve organisatie voor de wapenhandelaars in Vlaanderen contact nemen met de FOD Economie om een en ander te bespreken. De bedoeling moet zijn dat de proefbank in Luik en elders op een efficiënte en klantvriendelijke manier haar opdrachten kan vervullen.