30 MEI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013

Belgisch Staatsblad, 13 juni 2008

Inhoud

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
HOOFDSTUK II. - Gewone openingstijden
HOOFDSTUK III. - Openingstijden voor bijzondere bejaging
HOOFDSTUK IV. Andere bepalingen met betrekking tot openingstijden
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikelen 4 en 33;

Gelet op het advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek betreffende het op te maken Jachtopeningsbesluit 2008-2013, gegeven op 4 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2008;

Gelet op het overleg op 28 maart 2008, gepleegd tussen de betrokken regeringen via de schriftelijke procedure, overeenkomstig artikel 6, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het overleg, gepleegd tussen de ambtenaren van de drie regeringen van de Benelux Economische Unie op 31 maart 2008, overeenkomstig artikel 2 van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend in Brussel op 10 juni 1970;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Jachtraad, gegeven op 9 en 16 april 2008;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 10 en 15 april 2008;

Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, gegeven op 10 april 2008;

Gelet op het advies van de in artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 september 1924 tot inrichting van de officiële vertegenwoordiging van de landbouw bedoelde gewestelijke sectie van de Nationale Landbouwraad, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op het advies 44.481/3 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat artikel 4 van het Jachtdecreet de Vlaamse Regering oplegt om op minstens vijfjaarlijkse basis de data van de opening en van de sluiting van de jacht te bepalen, en dit voor het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest, voor elke categorie, soort, type of geslacht van wild en voor elke jachtwijze;

Overwegende dat het aflopende Jachtopeningsbesluit vastgesteld werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008; dat daaruit volgt dat er zonder uitstel een nieuw jachtopeningsbesluit moet vastgesteld worden;

Overwegende dat artikel 4 van het Jachtdecreet niet oplegt dat ook op vijfjaarlijkse basis moet bepaald worden wat de voorwaarden zijn waaraan de verschillende types jacht onderworpen worden; dat de voorwaarden waaraan jacht onderworpen is slechts moeten opgenomen worden in een jachtopeningsbesluit voor zover er noodzakelijke, functionele verbanden zijn met de vast te stellen openings- en sluitingstijden; dat het met voorliggend besluit voor het overige dus volstaat om de openings- en sluitingsdata voor categorieën of soorten van wild vast te stellen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :


HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
1° agentschap : het Agentschap voor Natuur en Bos;
2° minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het Natuurbehoud.

Art. 2. Dit besluit geldt voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013. Die periode omvat vijf jachtseizoenen die telkens aanvangen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar.


HOOFDSTUK II. - Gewone openingstijden

Art. 3. De jacht op grofwild is open :
1° op reegeiten en -kalveren : van 15 januari tot en met 15 maart;
2° op reebokken, evenals op frislingen en overlopers van wilde zwijnen :
a) van 1 juli tot en met 15 september 2008;
b) van 15 mei tot en met 15 september voor de jaren 2009 tot en met 2012;
c) van 15 mei tot en met 30 juni 2013;
3° op edelherten, damherten, moeflons en op wilde zwijnen : van 1 oktober tot en met 31 december.


Art. 4. §1. De jacht op kleinwild is open :
1° op patrijzen : van 15 september tot en met 15 oktober;
2° op hazen : van 15 oktober tot en met 31 december;
3° fazanthennen : van 15 oktober tot en met 31 december;
4° op fazanthanen : van 15 oktober tot en met 31 januari.

§ 2 In afwijking van § 1, 1°, wordt er voor de jacht op patrijzen een openingstijd toegestaan van 15 september tot en met 15 november, voor bij elkaar aangrenzende jachtterreinen die aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de opeenvolgende wildrapporten die voor de jachtterreinen bijgehouden moeten worden, wijzen uit dat er binnen de perimeter van deze jachtterreinen gedurende de voorgaande drie jaar voor deze opening een gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte;
2° alle jachtterreinen maken alle deel uit van dezelfde erkende wildbeheereenheid, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;
3° voor de jachtterreinen wordt een wildbeheerplan ingediend als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend, of wordt een dergelijk goedgekeurd plan bijgesteld, zodat de omschrijving van beheerdoelstellingen en beheermaatregelen die erin is opgenomen, expliciet gericht is op de verbetering van de staat van instandhouding van de patrijs. De goedkeuring van dat nieuwe of bijgestelde beheerplan opent met onmiddellijke ingang de jachttijd.

De minister kan de voorwaarden bepalen waaraan de beheerdoelstellingen en de beheermaatregelen moeten voldoen die zijn opgenomen in een wildbeheerplan als vermeld in punt 3°.

Art. 5. De jacht op waterwild is open :
1° op grauwe ganzen : van 15 augustus tot en met 30 september;
2° op Canadese ganzen : van 15 augustus tot en met 31 januari;
3° op wilde eenden : van 1 september tot en met 31 januari;
4° op smienten : van 15 oktober tot en met 15 november voor zover op de bejaagde percelen ernstige schade kan aangetoond worden door de jachtrechthouder aan de landbouwteelten andere dan permanent grasland.

Art. 6. De jacht op overig wild is open :
1° op konijnen en op houtduiven : van 15 september tot en met 28 of 29 februari;
2° op vossen : van 1 oktober tot en met 14 februari.


HOOFDSTUK III. - Openingstijden voor bijzondere bejaging

Art. 7. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen, voor het natuurbeheer of als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van het luchtverkeer, en op plaatsen waar geen andere bevredigende oplossing bestaat, kunnen er, in afwijking van artikelen 2 tot en met 6, ook binnen de volgende aanvullende openingstijden jachtactiviteiten worden uitgeoefend, hierna bijzondere bejaging genoemd :
1° op edelherten, damherten, moeflons en wilde zwijnen : van 1 januari tot en met 30 september;
2° op grauwe ganzen : van 15 juli tot en met 14 augustus;
3° op Canadese ganzen : van 1 februari tot en met 28 of 29 februari en van 15 juli tot en met 14 augustus;
4° op wilde eenden : van 15 juli tot en met 31 augustus;
5° op kieviten : van 1 juli tot en met 30 juni;
6° op houtduiven en konijnen : van 1 maart tot en met 14 september.

Deze bijzondere bejaging gebeurt onder de voorwaarden die in dat verband gesteld worden in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend.


HOOFDSTUK IV. - Andere bepalingen met betrekking tot openingstijden

Art. 8. De openingsdata, vermeld in dit besluit, hebben betrekking op alle jachtwijzen.

De jacht met de drijfhond is evenwel, in combinatie met de jachtopeningstijden vermeld in artikelen 4 tot en met 6, alleen geopend van 1 september tot en met 28 of 29 februari.

Art. 9. Het hoofd van het agentschap kan, met toepassing van artikel 33 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, afzonderlijke vergunningen verlenen voor specifieke, in de tijd bepaalde jachtactiviteiten die buiten de openingstijden, vermeld in dit besluit, vallen, om redenen van natuurbeheer of ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.


HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2008.

Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.