12 JUNI 2008. - Ministerieel besluit houdende de machtiging van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden VZW

Publicatie: Belgisch Staatsblad van 7 juli 2008

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
Gelet op het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007;
Gelet op het advies van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Kunsten en Erfgoed, gegeven op 21 mei 2008,

Besluit :

Artikel 1. In het kader van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter wordt de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, Breeërsteenweg 394, 3640 Kinrooi, als schietsportfederatie gemachtigd voor :
- het verlenen, intrekken, schorsen en beperken van sportschutterslicenties en voorlopige sportschutterslicenties;
- de organisatie van de theoretische en praktische proeven.

Deze machtiging geldt voor de wapencategorieën waarin de schietsportfederatie schietdisciplines aanbiedt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2008.

Brussel, 12 juni 2008.
B. ANCIAUX