Ministerieel besluit van 16 oktober 2008 houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet

Publicatie: Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2008, derde editie

Artikel 1. De aanvraag van een wapendrachtvergunning moet vergezeld gaan van een attest afgegeven door de geraadpleegde arts dat de betrokkene geen fysieke of mentale tegenindicaties vertoont voor het dragen van een vuurwapen. Het betreft de volgende arts :
1° de huisarts die zijn globaal medisch dossier beheert, of die verklaart hem sinds minstens een jaar op te volgen;
2° bij gebrek aan een arts zoals bedoeld in het 1°, een psychiater of neuropsychiater;
3° als de wapendrachtvergunning wordt aangevraagd in toepassing van artikel 8, § 2, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid, een arts zoals bedoeld in het 1° of het 2° of de arbeidsarts verbonden aan de onderneming waar de betrokkene is tewerkgesteld, na positief advies van de arts bedoeld in het 1° of het 2°.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.