Ministerieel besluit van 11 maart 2010 tot indeling bij de verboden wapens van bepaalde hulpstukken voor vuurwapens

Publicatie: B.S. 17 maart 2010

OPGELET: Dit besluit werd vernietigd door de Raad van State bij arrest nr. 211.147 van 11 februari 2011

Dit besluit is nog opgenomen enkel ter informatie maar is niet meer van toepassing. De vernietiging heeft terugwerkende kracht tot 17 maart 2010

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, artikel 3, § 1, 16°, gewijzigd bij de wet van 25 juli 2008;

Overwegende dat er in de wapenhandel een nieuw type van hulpstuk voor vuurwapens is verschenen, dat toelaat een pistool om te bouwen tot een lang vuurwapen met het uitzicht en bepaalde kenmerken van een aanvalskarabijn;

Overwegende dat dergelijke hulpstukken niet aan de wettelijke proef zijn onderworpen en dus vrij verkrijgbaar zijn;

Overwegende dat in het belang van de openbare orde en veiligheid deze hulpstukken niet in de handen van gewone particulieren mogen komen omdat ze hen in staat zouden stellen buiten elke controle een lang vuurwapen te verwerven en te gebruiken terwijl de overheid ervan is overtuigd de betrokkene een vergunning te hebben afgegeven voor een kort vuurwapen, waarvan de mogelijkheden meestal beperkter zijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de betrokken hulpstukken zo snel mogelijk moeten worden verboden voor ze algemeen in de wapenhandel verschijnen in ons land en zo ongehinderd in de handen kunnen komen van gewone particulieren;

Overwegende dat er op internet publiciteit wordt gemaakt voor deze hulpstukken en dat ze reeds werden verkocht op internationale wapenbeurzen in de buurlanden;

Overwegende dat er steeds meer modellen ter beschikking komen om verschillende modellen van korte wapens om te bouwen tot lange wapens;
Overwegende dat een verbod slechts effectief kan zijn als wordt voorkomen dat de wapenhandel zich bevoorraadt,

Besluiten :

Artikel 1. De hulpstukken, met uitzondering van gewone kolven, die aan een handvuurwapen bepaalde uiterlijke kenmerken en technische eigenschappen van een schoudervuurwapen geven, evenals de vuurwapens die ermee zijn uitgerust, worden ingedeeld bij de verboden wapens.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2010.
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. A. TURTELBOOM