Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving - hoofdstuk 6 - Bijzondere erkenningen voor niet-commerciële activiteiten


6. Bijzondere erkenningen voor niet-commerciële activiteiten


6.1. Voorbeelden

Het betreft bijzondere erkenningen aan personen die beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens uitoefenen (197).

Bv. een firma die vuurwapens wil aanschaffen met het oog op het uittesten van beveiligingsmateriaal.
Bv. de jaarlijkse Reuzenommegang en de 10-jaarlijkse Ros Beiaard in Dendermonde.
B.v. een politieschool die wapens willen behouden in een didactische verzameling (198).
B.v. de opname van een speelfilm waarin vuurwapens worden gebruikt.


6.2. Bijzondere aspecten in de erkenningsprocedure

De erkenningsprocedure is zoals die van wapenhandelaars (199).

De aanvrager van een bijzondere erkenning moet de afstemming van de bijzondere erkenning op de uitgeoefende activiteit aantonen. Hij moet zijn beroepsbekwaamheid bewijzen op de wijze die door de gouverneur wordt bepaald en de wettige oorsprong van de voor zijn activiteit aangewende financiële middelen schriftelijk bewijzen.

Dit houdt in dat de aanvrager aan de hand van alle elementen bewijst dat hij het desbetreffende beroep daadwerkelijk uitoefent. De mogelijkheid om dit bewijs te leveren, kan verschillen naargelang het geval. Zo kan het bewijs bijvoorbeeld geleverd worden door een persoonlijk onderhoud met betrokkene, door het aantonen van de reeds opgedane beroepservaring, door het voorleggen van facturen die aantonen dat men bepaald materieel heeft aangeschaft, edm.

De gouverneur kan de erkenning weigeren wanneer hij oordeelt dat ze een risico voor de openbare orde, veiligheid of rust kan inhouden. Hij kan ze onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of de aanvrager verplichten een andere vorm van erkenning aan te vragen als hij oordeelt dat deze meer aangewezen is (200).

In de praktijk gaat het over erkenningen op maat die kunnen worden afgegeven volgens een aanpasbare procedure en met een ruime discretionaire bevoegdheid voor de gouverneur, om de professionele belangen van iemand die met wapens moet omgaan, veilig te omkaderen.
Bij toekenning van de erkenning geeft de gouverneur een getuigschrift van bijzondere erkenning voor beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens af (model nr. 7).

VERWIJZINGEN

(197) Artikel 6, § 2 WW.
(198) Dit valt immers niet onder de uitzonderingsregeling van artikel 27, § 1 WW voor dienstwapens.
(199) Zie punt 4.1.
(200) Artikel 1, § 2 KB 29/12/2006.