Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving - hoofdstuk 16 - Opslag van wapens en munitie


16. Opslag van wapens en munitie

De opslag van wapens en munitie is niet langer gebonden aan een bijzondere vergunning. De wetgever gaat er nu van uit dat er voldoende controle bestaat op de verwerving van wapens door particulieren, hetzij rechtsreeks bij de afgifte van een vergunning, hetzij bij de ontvangst van een model 9 na de aankoop van een wapen door een jager of sportschutter (beiden groepen die op zich al voldoende worden gecontroleerd op grond van hun eigen statuut). Bovendien bestaan er veiligheidsmaatregelen die door iedereen moeten worden nageleefd en die strenger worden naarmate het wapenbezit in aantal toeneemt.

Dit wil echter niet zeggen dat de notie van opslag uit de wet is verdwenen. Opslag van vergunningsplichtige vuurwapens en munitie is een louter feitelijk gegeven, dat steeds moet kunnen worden verantwoord. In artikel 16 WW heet het dat men voor de opgeslagen hoeveelheid vergunningsplichtige vuurwapens en munitie een van de twee volgende wettige redenen moet hebben :

  • het wettig voorhanden hebben van meerdere vuurwapens en een noodzakelijke hoeveelheid munitie daarvoor door de eigenaars ervan die samenwonen op hetzelfde adres en die de wapens daar opslaan. Dit betekent dat bij particulieren alleen de wapens van personen die samenwonen op dezelfde plaats mogen worden opgeslagen, en dan nog alleen wanneer elk wapen door hen wettig voorhanden wordt gehouden. Particulieren mogen dus geen wapens van derden in bewaring nemen. Bovendien mag men munitie alleen opslaan in een hoeveelheid die verantwoord moet kunnen worden in het licht van de regelmaat van de activiteiten met de wapens van de personen die samenwonen. Zo wordt bv. vaak munitie per 1 000 stuks aangekocht om een betere prijs te krijgen. Deze munitie is niet onmiddellijk "noodzakelijk" maar kan wel worden verantwoord door wie regelmatig de stand bezoekt en daarbij gebruik maakt van deze munitie. Iemand die niet schiet, kan dan weer niet verantwoorden dat hij grote hoeveelheden munitie opslaat.
  • de wettige activiteiten van erkende personen. Dit kan gaan om de stock van een wapenhandelaar, een verzameling, wapens die bestemd zijn om te worden vervoerd, wapens die door een schietstand worden bewaard voor zijn leden, ... Erkende personen mogen wel wapens van derden in bewaring nemen. Uiteraard moet de opgeslagen hoeveelheid wapens en munitie overeenstemmen met een wettige uitoefening van de rechten die op basis van de erkenning zijn toegekend aan de betrokkene.

Het opslaan van vrij verkrijgbare wapens moet niet worden verantwoord door een wettige reden. Als iemand echter een hoeveelheid daarvan opslaat op een manier die gevaar kan uitmaken voor de openbare veiligheid, dan kan er worden ingegrepen op basis van artikel 28, § 2 WW.

Het opslaan van verboden wapens is verboden, maar zoals werd uitgelegd in het hoofdstuk over de verboden wapens, bestaan hierop voorwaardelijke uitzonderingen ten gunste van de overheid, handelaars en verzamelaars (434).

VERWIJZINGEN
< name="434">(434) Zie punt 3.1.4.