Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving - hoofdstuk 18 - Nummering van vuurwapens


18. De nummering van vuurwapens

18.1. Het centraal wapenregister
18.2. De proefbank voor vuurwapens
18.3. Het nationaal identificatienummer


18.1. Het centraal wapenregister

Het Centraal Wapenregister (CWR) is een in 1989 opgerichte databank waarin de gegevens over het vuurwapenbezit in ons land worden opgeslagen.
Het wordt beheerd door een dienst voor operationele politie-informatie van de algemene directie operationele ondersteuning van de federale politie die dezelfde naam draagt (439). Hij staat ten dienste van diverse overheidsdiensten en is niet toegankelijk voor het publiek.

Het is een geïnformatiseerd bestand met administratieve gegevens betreffende de inschrijvingen en de vergunningen van wapens en de personen die ze voorhanden hebben.

Van elk vuurwapen worden type, merk, model, kaliber en serienummer geregistreerd en bijgehouden, alsmede de namen en adressen van de leverancier en de persoon die het wapen verwerft of voorhanden heeft, tenzij het wapen zich bevindt bij een erkend wapenhandelaar die het in zijn register heeft opgenomen. De geregistreerde gegevens worden gedurende minstens twintig jaar bewaard.

Meer bepaald bevat het register uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de volgende stukken : (440)
1° deel B van de vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen (model 4);
2° de berichten van overdracht betreffende een vergunningsplichtig vuurwapen (model 9);
3° de vergunningen tot het dragen van een vergunningsplichtig vuurwapen (model 5);
4° de erkenningen van wapenhandelaars en tussenpersonen (model 2), van musea en verzamelaars (model 3) en van schietstanden (model 13);
5° de formulieren betreffende de inbeslagneming, de vrijwillige afstand of de tijdelijke inbewaargeving van een vuurwapen (model 10);
6° de berichten van overdracht overeenkomstig het model 11.

Wat betreft de stukken onder punt 1° tot 3° worden de volgende gegevens vermeld : (441)
- de identiteit van de houder;
- zijn nationaliteit;
- zijn adres;
- de voornaamste kenmerken van het wapen;
- de identificatiegegevens van het betrokken formulier;
- in voorkomend geval de identiteit van de overdrager.

Wat betreft de stukken onder punt 4° worden alleen volgende gegevens vermeld : (442)
- de identiteit van de houder;
- zijn nationaliteit;
- zijn adres;
- de plaats waar de activiteit waarop de erkenning betrekking heeft, wordt uitgeoefend;
- de identificatiegegevens van het betrokken formulier.

Wat betreft het stuk onder punt 5° worden alleen volgende gegevens vermeld : (443)
- de identiteit van de persoon die het wapen in bewaring geeft of bij wie het wapen in beslag is genomen;
- zijn nationaliteit;
- zijn adres;
- de voornaamste kenmerken van het wapen;
- de identificatiegegevens van het betrokken formulier.

De voornaamste kenmerken van elk vergunningsplichtig vuurwapen dat deel uitmaakt van een privéverzameling van historische aard of dat voorhanden wordt gehouden door een persoon met een bijzondere erkenning voor beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens, worden vermeld en gekoppeld aan de identiteit en het adres van de houder van de erkenning die erop betrekking heeft en het nummer daarvan (444).

Het CWR moet steeds binnen 8 dagen in kennis worden gesteld van de uitreiking of van de ontvangst van de stukken onder punten 1° tot 6°. Dit moet ook gebeuren in geval van intrekking, verval, schorsing, teruggave of wijziging van die stukken (445)

Meer bepaald moet het CWR worden ingelicht door :
• de erkende persoon :
o wanneer hij een jacht- of sportwapen verkoopt/overdraagt aan een persoon zonder verblijfplaats in België : het bericht van overdracht model 9 moet worden toegezonden aan het CWR.
• de gouverneur :
o wanneer hij een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen uitreikt : binnen 8 dagen moet het CWR in kennis worden gesteld van de ontvangst van deel B van de vergunning;
o wanneer hij een bericht van overdracht model 9 ontvangt betreffende een jacht- of sportwapen : binnen 8 dagen na de overdracht moet het CWR in kennis worden gesteld.
• de griffies :
o wanneer een in beslag genomen of vrijwillig afgestaan vuurwapen wordt ontvangen : binnen 8 dagen na de ontvangst moet het CWR een exemplaar van het formulier model 10 worden toegezonden.

Het CWR heeft dus als opdracht de taak te vergemakkelijken van de overheden en de diensten die bevoegd zijn om de aanvragen voor erkenningen en vergunningen te ontvangen en om de dossiers bij te houden. Het CWR werkt tevens voor de politiediensten en voor de administratieve en gerechtelijke overheden in het kader van hun wettelijke opdrachten van administratieve en gerechtelijke politie.

De raadpleging van het CWR en het invoeren van de inlichtingen gebeurt met behulp van informatica. Zowel de politiediensten als de provinciale wapendiensten zijn aangesloten op het CWR. In de andere gevallen moeten de afschriften van de voornoemde stukken toegezonden worden aan het CWR.

Het CWR is toegankelijk voor : (446)
- de minister van Justitie of zijn gemachtigde;
- de minister van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde;
- de provinciegouverneurs en hun gemachtigde;
- de procureurs-generaal bij de hoven van beroep;
- de onderzoeksrechters;
- de procureurs des Konings;
- de leden van de federale en de lokale politie;
- de directeur van de proefbank voor vuurwapens of een van zijn gemachtigden;
- de gemachtigde ambtenaren van de gewestelijke diensten bevoegd voor de in- en uitvoer van wapens.

Die toegang kan nuttig zijn teneinde over bepaalde inlichtingen te beschikken bij het onderzoek van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of een erkenning, bv. zijn aan de aanvrager reeds andere vergunningen uitgereikt ? Hoeveel wapens bezit de aanvrager? Werd tegen hem reeds een beslissing tot schorsing of intrekking genomen ?,...

Het CWR kan tevens worden gebruikt voor de uitwerking van statistieken.

De raadpleging van het CWR gebeurt door middel van een informaticasysteem of door een schriftelijk verzoek gericht aan het CWR.

De aanvraag tot raadpleging moet de redenen van de raadpleging vermelden alsook, in voorkomend geval, de identiteit van de persoon waarop de gevraagde administratieve inlichtingen betrekking hebben.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer :
De verkregen informatie mag slechts worden aangewend voor het beheer van de hiervoor vernoemde stukken, en in het kader van de taken van gerechtelijke en administratieve politie van die overheden en diensten. Zij mogen niet aan derden, particulieren of rechtspersonen, noch aan andere overheden dan diegene die hiervoor werden vermeld, worden meegedeeld (447).

Het is raadzaam om de ambtenaren met toegang tot het informaticasysteem van het CWR bij naam aan te wijzen, teneinde elk risico op oneigenlijk gebruik van de informatie te voorkomen.

De gegevens betreffende de verkrijging of de overdracht van vuurwapens in België door burgers van een vreemd land worden door tussenkomst van de federale politie meegedeeld aan de gerechtelijke overheden of de politiediensten van het land waarvan die personen onderdaan zijn (448).

De registratie in het CWR :

  • De gouverneur zorgt voor de registratie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben die hij afgeeft.
  • Van zodra de gouverneur het bericht van overdracht (model 9) ontvangt, registreert hij het in het CWR en brengt hij er het registratienummer op aan.
  • De gouverneur zorgt voor de registratie van de vergunningen tot het voorhanden hebben die zijn afgegeven in het kader van de hernieuwingsprocedure (model 4). De lokale politie blijft evenwel belast met de registratie van de aangepaste modellen 9 (berichten van registratie) bij de aankoop in het buitenland.
  • De registratie van de erkenningen als wapenhandelaar, verzamelaar, schietstand alsook van de wapendrachtvergunningen en de Europese vuurwapenpassen gebeurt door de wapendiensten van de gouverneurs.Vrij verkrijgbare wapens vermeld op een Europese pas moeten in het CWR worden geregistreerd.
  • e registratie van het model 11 bij overdracht van wapens door verzamelaars en musea gebeurt door de gouverneur van de verblijfplaats van de verwerver. Een kopie van het model 11 moet worden bezorgd aan de gouverneur van de verzamelaar die verkoopt of overdraagt, die het wapen op afstand moet zetten.
  • Voor registratie bij inbeslagname : zie punt 21.3. De lokale politie wijzigt de gegevens in het CWR in functie van de evolutie van de procedure en de bestemming van de wapens (teruggave, verbeurdverklaring, enz.).
  • In geval van schorsing of intrekking zorgt de gouverneur voor de aanpassing van de gegevens in het CWR binnen 8 dagen te rekenen vanaf zijn beslissing.
  • De gouverneur staat in voor de registratie of de aanpassing van de gegevens met betrekking tot de vergunningsplichtige wapens die werden verworven via erfopvolging of door ontdekking, en waarvoor een vergunningsaanvraag werd ingediend. Hij doet dit bij de aflevering van het model 6 voor dit wapen. De gouverneur bezorgt deze informatie onmiddellijk aan de bevoegde korpschef van de lokale politie, die de betrokkene - bij gebrek aan spontane aangifte zoals voorzien in artikel 17 WW - uitnodigt om zijn wapen te komen tonen voor identificatie.


18.2. De proefbank voor vuurwapens

Het statuut van de proefbank wordt geregeld in de wet van 24/05/1888 houdende regeling van den toestand der Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik. Tevens is het KB van 30/6/24 houdende het algemeen reglement van de Proefbank van belang.
De proefbank heeft als opdracht : (449)
1° het beproeven en het stempelen van de vuurwapens;
2° de identificatie van alle in België gefabriceerde of ingevoerde vuurwapens;
3° het neutraliseren, het ombouwen en het vernietigen van de vuurwapens overeenkomstig de wapenwet;
4° de politie en de bewaking van de vuurwapens;
5° het attesteren van de technische kenmerken van vuurwapens.

Eén van de taken van de proefbank betreft het aanbrengen van serienummers op vuurwapens. Het is daarbij niet nodig vooraf een afspraak te maken met de proefbank. Het volstaat om zich tijdens de openingsuren bij de proefbank aan te bieden met het vuurwapen, die dan onmiddellijk een nummer zal aanbrengen.
Elk aan de proef onderworpen wapen of onderdeel moet beproefd en bestempeld zijn door de proefbank alvorens het wordt verkocht, te koop gesteld of wordt bewaard in een magazijn, winkel of werkplaats (450). Enkel de uit het buitenland ingevoerde vuurwapens die de stempel dragen van een door de Belgische overheid erkende proefbank, moeten de Belgische proefbank niet meer passeren (451).

Ook vreemde oorlogswapens, die niet voorzien zijn van een stempel, die voor wederuitvoer worden verkocht, zijn niet aan de Belgische proef onderworpen (452). Niet-beproefde wapens mogen enkel naar het buitenland worden uitgevoerd indien zij rechtstreeks worden verzonden naar een door de Belgische overheid erkende proefbank (453).

De wapenwet voorziet in een verbod op het wissen, manipuleren of onleesbaar maken en het verhandelen, vervoeren, dragen of opslaan van niet-geregistreerde en niet-genummerde vuurwapens. Een uitzondering op dit verbod wordt gemaakt bij internationaal vervoer waarbij de wapens op Belgisch grondgebied niet worden uitgeladen of overgeladen, alsook op weg naar de proefbank voor vuurwapens met het oog op nummering (454).

Men is dus steeds verplicht, bij het indienen van het luik B van het model 4 of het model 9, om het serienummer van het vuurwapen mee te delen. Indien er geen nummer is, moet men de proefbank voor vuurwapens contacteren om er één aan te brengen.

Voor het vervullen van haar opdrachten worden loontarieven vastgelegd bij koninklijk besluit (455).


18.3. Het nationaal identificatienummer

Alle in België gefabriceerde of ingevoerde vuurwapens dienen ingeschreven te worden in een centraal wapenregister, waar deze wapens een uniek identificatienummer toegewezen krijgen (456).

De internationale verbintenissen die ons land is aangegaan, verplichten ons tot een volledige opspoorbaarheid van de vuurwapens die in ons land circuleren.

Dit betekent vooreerst dat de vuurwapens die in België op de markt worden gebracht, aan de bron moeten worden geregistreerd, nog voor ze terechtkomen bij een handelaar. Omdat fabrikanten en invoerders verplicht zijn hun wapens voor kwaliteitscontrole (de « wettelijke proef ») aan te bieden bij de proefbank voor vuurwapens te Luik voor ze op de markt mogen worden gebracht, staat de proefbank ook in voor hun eerste registratie in het CWR. De proefbank verhaalt de kosten op de aanbieders.

De regeling geldt niet voor de vrij verkrijgbare vuurwapens en voor de vuurwapens die bestemd zijn voor de uitvoer, onmiddellijk na de wettelijke proef. Als de fabrikant of invoerder pas later beslist of het vuurwapen in België in omloop zal worden gebracht, bezorgt hij voor enige overdracht ervan de gegevens aan de proefbank voor vuurwapens, die ze in het Centraal Wapenregister invoert.

Als het vuurwapen niet moet worden beproefd in België, is de directeur van de proefbank voor vuurwapens gemachtigd te bepalen welke wapens hem fysiek moeten worden voorgelegd, geval per geval en op basis van :
- zijn kennis van de wapensector;
- de historiek van de erkenning van de betrokkene;
- de oorsprong van de wapens in al dan niet een lidstaat van de Overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingsstempels voor draagbare vuurwapens, en het reglement, opgemaakt te Brussel op 1 juli 1969;
- het al dan niet bestaan van een document opgesteld door een onafhankelijke derde dat aanleiding geeft tot twijfels over de correctheid van de gegevens.

Tweedehandse wapens moeten in elk geval worden voorgelegd.

Wanneer de wapens niet fysiek moeten worden voorgelegd, bezorgt de fabrikant of invoerder aan de proefbank voor vuurwapens een gedetailleerde en op eer eenvormig verklaarde lijst waarop alle technische kenmerken van de wapens staan vermeld.

De proefbank voor vuurwapens voert de gegevens in in het Centraal Wapenregister (457).

VERWIJZINGEN

(439) Artikel 28, eerste lid KB 20/09/91.
(440) Artikel 29, eerste lid KB 20/09/91.
(441) Artikel 29, tweede lid KB 20/09/91.
(442) Artikel 29, derde lid KB 20/09/91.
(443) Artikel 29, vierde lid KB 20/09/91.
(444) Artikel 29, vijfde lid KB 20/09/91.
(445) Artikel 30 KB 20/09/91.
(446) Artikel 28, tweede lid KB 20/09/91.
(447) Artikel 28, derde lid KB 20/09/91.
(448) Artikel 28, laatste lid KB 20/09/91.
(449) Artikel 1 Wet 24/05/1888.
(450) Artikel 10 Wet 24/05/1888.
(451) Artikel 11 Wet 24/05/1888.
(452) Artikel 12 Wet 24/05/1888.
(453) Artikel 13 Wet 24/05/1888.
(454) Artikel 19, eerste lid, 6° WW.
(455) Artikel 6 Wet 24/05/1888.
(456) Artikel 4 WW.
(457) Artikel 29/1 KB 20/09/91.