Handleiding aanvraag "ongewenst" wapen

Het is ondertussen algemeen bekend.

De vijf Vlaamse gouverneurs hebben beslist om voor sommige wapens geen vergunningen meer toe te kennen. Aan sportschutters met een onberispelijk gedrag worden wapens geweigerd omdat men meent dat zij de openbare orde bedreigen. Wapens die voorkomen in films worden geweigerd, want het zijn zogenaamde "imago wapens". Zonder verpinken worden eerbare burgers beschouwd als "rambo's" die de openbare orde in het gedrang brengen omdat ze, in overeenstemming met de wapenwet, een vergunning vragen voor een wapen dat door de wetgever toegelaten werd. In het interne administratieve jargon is er sprake van "VMR" wapens, ofte wapens met verhoogd maatschappelijk risico. Er bestaat nochtans geen enkele objectieve studie die wijzen op een verhoogd maatschappelijk risico dat het bezit van bepaalde wapentypes teweeg kan brengen. Vermits elk wapen potentieel gevaarlijk is, dient de gouverneur bij elke aanvraag op dezelfde manier te bekijken of er een risico is voor de openbare orde. Het is vooral de persoonlijkheid en moraliteit van de wapenbezitter en de manier waarop de wapens worden opgeslagen die mogelijk een veiligheidsrisico kunnen inhouden. Het beoordelen van deze factoren volstaat dan ook.

Eigen administratieve praktijken door de gouverneurs kunnen niet getolereerd worden in het wetgevend kader. Reeds vanaf haar oprichting wendt onze organisatie alle mogelijke juridische middelen aan om deze praktijken te doen ophouden zodat de wapenwet overal te lande op een correcte manier wordt toegepast. Meer informatie volgt naarmate de procedures gestart zullen worden.

Het goede nieuws is echter dat het enkel de Vlaamse provinciegouverneurs zijn die deze willekeur handhaven. Gelukkig had de wetgever dit in 2006 reeds voorzien. Zoals u weet kunt u immers steeds in beroep gaan tegen de beslissing (of het gebrek aan beslissing) van de gouverneur. Ook in Brussel en Wallonië zijn er geen problemen.

De Federale Wapendienst past de wapenwet wel streng, doch rechtvaardig toe. Wie van onberispelijk gedrag is en een vergunning aanvraagt voor een lange semi-automaat die gebruikt kan worden op een schietstand en die nooit automatisch functioneerde, zal deze vergunning in principe krijgen.

Er is alleen een beetje geduld nodig. Men mag rekenen op 10-14 maanden vooraleer de procedure is afgerond. Om deze reden kan het raadzaam zijn om één aanvraag meerdere vergunningen aan te vragen.

Hierna beschrijven we de te volgen procedure voor de houders van een sportschutterslicentie. U vindt ook alle model documenten op deze pagina.

STAP 1 - DIEN UW AANVRAAG IN

 1. gebruik het formulier dat u vindt op de website van de provinciale wapendienst
 2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 3. kopieer uw aanvraagdossier 2 keer: 1 kopie voor uzelf, één kopie om op te sturen in stap 3
 4. verstuur uw aanvraag aangetekend met ontvangstkaart (met roze kaart). De roze kaart wordt door de provincie afgetekend en bewijst dat de aanvraag op deze datum ontvangen wordt
 5. noteer de datum dat de roze kaart werd afgetekend in uw agenda
 6. tel bij deze datum 4 maanden en ca 3 dagen (bv, als het aangetekend schrijven ontvangen was op 1 februari, noteert u 3 juni in uw agenda, want dan zal het beroep moeten worden ingesteld

STAP 2 - REACTIE VAN DE GOUVERNEUR

 1. wacht op de brief om uw retributie te betalen. Betaal stipt de retributie
 2. U zult een mail of brief ontvangen met de vraag uw aanvraag te verantwoorden. Daar zal bv gevraagd worden "u heeft al 2 semi automaten, waarom heeft u er nog nodig ?" of "Kunt u aantonen dat u de wapens gaat gebruiken voor sportief en recreatief schieten ?"
 3. Het opvragen van deze inlichting is niet voorzien in de wapenwet of de uitvoeringsbesluiten ervan. U kunt dus dit schrijven negeren en wachten tot de termijn verstrijkt. U kunt echter ook in algemene bewoordingen antwoorden op dit schrijven. Zo kunt u beschrijven waar u met het wapen zult gaan schieten. U kunt schrijven dat u op een recreatieve manier regelmatig met de wapens zult schieten op een afstand van 25 tot 100 meter op een schietstand die daarvoor erkend is. Voor het bezit van meerdere wapens kunt u wijzen op verschillen in de kalibers. U kunt ook meegeven dat het nuttig is een tweede wapen te hebben zodat u kan blijven schieten indien een wapen moet worden hersteld. Voorts kunt u wijzen op andere verschillen dan het kaliber om het bezit van bijkomende wapens te motiveren. Let echter wel op dat u geen zaken vermeldt waarvan u weet dat u ze niet kan uitvoeren of die niet juist zijn. Het is immers mogelijk dat in een latere fase de vergunning zou worden ingetrokken indien blijkt dat valse inlichtignen werden overgemaakt met het oog op het bekomen van de wapenvergunning. U vindt een voorbeeld van brief op deze link

STAP 3A - DE GOUVERNEUR BESLIST NIET BINNEN DE 4 MAANDEN

 1. U kunt een administratief beroep indienen bij de federale wapendienst indien u na 4 maanden geen beslissing heeft.
 2. Stuur de kopie van uw aanvraagdossier (genomen in stap 1) per aangetekend schrijven (met ontvangstkaart) naar de Federale Wapendienst, Waterloolaan 115, 1000 BRUSSEL. Voeg het briefje toe dat u vindt op deze link.
 3. De Federale wapendienst stuurt u een bevestiging van ontvangst.
 4. De Federale Wapendienst beslist in principe binnen de zes maanden. Het is echter mogelijk dat ze deze termijn moeten verlengen omdat ze, door de volgehouden wetsovertredingen van de gouverneurs, overstelpt worden door beroepen.
 5. Indien het wapen altijd semi auto was, en er geen bezwaren zijn inzake moraliteit, ontvangt u uw vergunning na ongeveer 6-8 maanden

STAP 3B - DE GOUVERNEUR WEIGERT DE VERGUNNING

 1. In dit geval dient u binnen de 15 dagen na de weigering het administratieve beroep in te stellen.
 2. U kunt dit doen aan de hand van het model als bijlage (zie deze link . U kunt dit model nog aanvullen met de concrete elementen die de onzin van de gouverneur weerleggen. Bij twijfel kunt u een advocaat consulteren of contact nemen met de AVWL (www.avwl-vzw.be).
 3. De Federale wapendienst stuurt u een bevestiging van ontvangst.
 4. De Federale Wapendienst beslist in principe binnen de zes maanden. Het is echter mogelijk dat ze deze termijn moeten verlengen omdat ze, door de volgehouden wetsovertredingen van de gouverneurs, overstelpt worden door beroepen.
 5. Indien het wapen altijd semi auto was, en er geen bezwaren zijn inzake moraliteit, ontvangt u uw vergunning na ongeveer 6-8 maanden

STAP 3C - DE GOUVERNEUR VERLENGT DE BEHANDELINGSTERMIJN

 • Wij stellen vast dat de gouverneurs, bij wijze van represaille tegen weerbarstige aanvragers die niet antwoorden op hun vragen, meedelen om de behandelingstermijn voor de aanvraag met 6 maanden te verlengen. Artikel 31 wapenwet laat dit toe, op voorwaarde dat (i) formeel een beslissing wordt genomen die (ii) bijzonder gemotiveerd is. De wetgever wou de aanvragers beschermen tegen het nodeloos rekken van de aanvraag. Dit wordt nu door de Vlaamse gouverneurs uitgehold door systematisch de termijn te verlengen.
 • In de praktijk kan de verlenging enkel behoorlijk gemotiveerd worden indien wettelijk vereiste informatie (zoals bv medisch attest, attest inwonende gezinsleden, bewijs wettige reden, advies politie, ...) ontbreekt. Een verlenging gebaseerd op stukken die niet wettelijk verplicht zijn, is niet mogelijk. De aanvrager heeft zich immers als een behoorlijk burger gedragen door alle wettelijk voorziene informatie aan te leveren.
 • Indien de verlenging niet gemotiveerd is (er staan geen motieven in de verlenging), of niet behoorlijk gemotiveerd is (de ingeroepen motieven zijn vals of hebben betrekking op bijkomende voorwaarden die niet in de wet staan), dan kan het administratieve beroep bij de federale wapendienst worden ingediend (zie stap 4). In het verzoekschrift moet dan eerst worden aangehaald waarom de verlengingsbeslissing niet deugt.
 • indien de verlenging wel gemotiveerd is, dient u te wachten tot de verlengde termijn verstrijkt alvorens een beroep in te dienen bij de Federale Wapendienst.
 • STAP 4 - ONTVANGST VERGUNNINGEN FEDERALE WAPENDIENST

  U ontvangt na vier tot acht maanden uw vergunningen.

  Enkele misverstanden

  • Veel wapenbezitters denken dat het indienen van een administratief beroep de gouverneur ongunstig zou stemmen. Ze vrezen ook voor represailles ten aanzien van ander wapenbezit. Dit is niet nodig. Indien de gouverneur of zijn ambtenaren, uit rancune, toch overgaat tot willekeurige maatregelen, dan kunt u een beroep indienen bij de federale wapendienst.
  • De retributie moet maar één keer betaald worden. U betaalt dus geen extra retributie omdat de vergunning in beroep wordt toegekend.

  Deze pagina's zullen worden bijgewerkt naargelang wij meer info krijgen over de beslissingen van de gouverneurs. Uiteraard zullen zij hun strategie aanpassen aan de brieven die ze ontvangen.

BijlageGrootte
beroep geen beslissing.docx11.31 KB
beroep weigering.docx13.1 KB
antwoord1.docx15.35 KB