Praktijken Vlaamse Gouverneurs

Rol van de gouverneurs uitvoering wapenwet

De wapenwet van 8 juni 2006 is een federale wet die overal in het Koninkrijk op dezelfde manier zou moeten worden toegepast.

De wetgever besliste om de wet, op lokaal vlak, te laten uitvoeren door de provinciegouverneur. Deze handelt hier dus als federaal ambtenaar en niet als lid van het provinciebestuur. Dit betekent dat de gouverneurs geen enkele beleidsmarge hebben. Zij dienen strikt de wapenwet en de uitvoeringsbesluiten ervan toe te passen volgens de richtlijnen verstrekt door de minister van Justitie. Als ze dit niet doen, plegen zowel de gouverneurs als alle medeplichtige ambtenaren een inbreuk op de wapenwet. Daarnaast plegen ze ook inbreuken op de deontologische code die van toepassing is op ambtenaren die tot de FOD Binnenlandse Zaken behoren. Deze code legt aan alle ambtenaren op dat ze loyaal de wetgeving en de instructies van de hogere overheden uitvoeren en verplicht er hen toe om correcte informatie te verstrekken aan de bevolking.

Een ongewenste bevoegdheid

Men kan zich afvragen of het nog wenselijk is dat de gouverneurs betrokken worden bij de uitvoering van de wapenwet.

Dit overbodige administratieve niveau leidt tot ineffici├źntie. Daardoor komt de openbare veiligheid in het gedrang. De registratie van wapens is nu afhankelijk van de vraag of een bepaalde gouverneur het al dan niet belangrijk genoeg vindt om daar prioriteit aan te geven.

Voor enkele kritische bemerkingen over de rol van de gouverneurs verwijzen wij naar de tekst "wapenwet en gouverneurs - een ongewenste bevoegdheid ?".

"Ongewenste wapens"

Momenteel liggen vooral de aanvragers van "ongewenste wapens" onder vuur. Het is de droom van sommige ambtenaren om het ook in ons land mogelijk te maken dat een vergunning geweigerd wordt omdat men vindt dat het wapen er te gevaarlijk uitziet, gebruikt wordt in films, te lang, te kort, de zwaar, ... is. Onze wetgeving biedt die mogelijkheid niet. Men zoekt dus al geruime tijd krampachtig naar juridische constructies om dit toch ingevoerd te krijgen. Elke poging werd tot nu toe al vernietigd door de Raad van State (baby wapens) of door de Federale Wapendienst.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  • Bij de aanvraag van een "ongewenst wapen" zal de provinciale wapendienst bijkomende inlichtingen vragen die niet in de wet zijn voorzien. U dient voorzichtig te zijn met uw antwoord. U kunt zich beperken tot het aangeven van de plaats waar u met het wapen mee gaat schieten en een algemene omschrijving van uw activiteiten. U mag echter ook geen activiteiten vermelden waarvan u weet dat u ze niet daadwerkelijk zult uitoefenen. In dergelijk geval kan uw wapenvergunning terug worden ingetrokken omdat ze verkregen is op basis van valse inlichtingen. Indien u binnen de vier maanden na uw aanvraag geen vergunning wordt toegekend, dient u binnen de 15 dagen een beroep in te stellen in het kader waarvan uw dossier beoordeeld wordt door de Federale Wapendienst. U vindt onze handleiding aanvraag semi automatisch wapen op deze link.
  • Nieuwe beleidslijn: vergunning voor 1 jaar mits bewijzen van 10 schietbeurten met het wapen. De beslissingen kunnen 2 vormen aannemen:
    • Vergunning met beperkte duur van een jaar
    • Vergunning met bijkomende voorwaarde.

    Er is ons verzekerd dat deze bijkomende beperkingen of voorwaarden enkel worden opgelegd voor aanvragers die nog onvoldoende ervaring met het betrokken wapentype kunnen aangeven. Dit is b.v. het geval voor sportschutters die geen geldige sportschutterslicentie hebben in de betrokken wapencategorie of met recreatieve schutters die onvoldoende schietbeurten met dergelijke wapens kunnen aantonen. In deze gevallen is de nieuwe werkwijze conform punt 9.1.9 van de omzendbrief van 25 oktober 2011 inzake de toepassing van de wapenwet.