Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

Publicatie: BS 24 mei 2013

Artikel 1. niet opgenomen - Wijzigingsbepaling koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

Art. 2. Particulieren die wapens bedoeld in artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd door dit besluit, voorhanden hebben, moeten die binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit aanbieden aan de proefbank voor vuurwapens met het oog op controle, het eventueel uitvoeren van de nodige operaties en de afgifte van het nodige attest.

Particulieren die al een attest van de proefbank voor vuurwapens hebben verkregen voor hun wapen, worden hiervan vrijgesteld.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.