In-, uit-, en doorvoer wapens Vlaams Gewest

In 2012 heeft de Vlaamse overheid een bijzonder ingewikkelde en technische regeling uitgewerkt omtrent internationale verrichtingen met vuurwapens.

Op deze pagina's vindt u de zeer gedetailleerde wetteksten. Meer informatie is ook nog te vinden op de pagina's van de Dienst Controle Strategische goederen.

Decreten

Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie

Uitvoeringsbesluiten

Besl. Vl. Reg. 20 juli 2012 tot uitvoering van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012