13 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst

Publicatie: BS 21 november 2012

Artikel 1. De federale wapendienst is een van de diensten van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, binnen de Federale Overheidsdienst Justitie. Deze stelt hem de menselijke en materiële middelen nodig voor de uitvoering van zijn opdracht ter beschikking.

Hij wordt geleid door een ambtenaar met meer dan vijf jaar ervaring op het vlak van de wapenwetgeving.

Bij hun indiensttreding krijgen de andere personeelsleden een grondige opleiding terzake.

Art. 2. In artikel 28, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet, gewijzigd bij de besluiten van 17 juni 2002, 29 december 2006 en 10 oktober 2010, worden de woorden « de Minister van Justitie of zijn gemachtigde » vervangen door de woorden « de Minister van Justitie en de personeelsleden van de federale wapendienst ».

Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.