30 MAART 1995. - KONINKLIJK BESLUIT TOT INDELING VAN SOMMIGE GAS- EN LUCHTWAPENS EN TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 SEPTEMBER 1991 BETREFFENDE DE WAPENS VOOR WAPENREKKEN […]

30 MAART 1995. - KONINKLIJK BESLUIT TOT INDELING VAN SOMMIGE GAS- EN LUCHTWAPENS EN TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 SEPTEMBER 1991 BETREFFENDE DE WAPENS VOOR WAPENREKKEN […]
(opschrift gewijzigd door art. 8 KB 29 XII 2006)

Belgisch Staatsblad, 13 april 1995

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en eindbepalingen.


HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Artikel 1. […] (opgeheven door art. 8 KB 29.XII.2006)

Art. 2. De artikelen 5, 7 en 19, 2° van de wapenwet zijn van toepassing op de niet-vuurwapens. De overdracht van deze wapens kan slechts geschieden na overlegging van de identiteitskaart of de reispas van de verkrijger. (opgeheven door art. 8 KB 29.XII.2006, hersteld door art. 3 KB 9.VII.2007)

Art. 3. De korte namaak-wapens en de korte repeteer, semi-automatische of automatische wapens en de korte slingerwapens, die projectielen kunnen afschieten door middel van een ander aandrijvingsmechanisme dan de verbranding van kruit, worden evenwel gerangschikt in de categorie van de [vergunningsplichtige wapens] wanneer de kinetische energie van het projectiel, gemeten op 2,5 meter afstand van het uiteinde van de loop, meer dan 7,5 Joule bedraagt. (art. 8 KB 29.XII.2006)

Blijven […] gerangschikt in de categorie van de [vrij verkrijgbare wapens], de korte wapens ontworpen voor het sportschieten en met de volgende eigenschappen:

1° de lengte van de miklijn van het wapen bedraagt meer dan 300 mm;
2° het totale gewicht van het wapen bedraagt meer dan 1 kg;
3° het wapen is voorzien van een richtmechanisme dat ten minste uit een zijdelings en in hoogte regelbaar vizier bestaat;
4° het kaliber van het wapen is 4,5 mm (.177);
5° de lader of het magazijn van het wapen heeft een capaciteit van ten hoogste vijf schoten.
(art. 8 KB 29.XII.2006)

[Art. 4. De artikelen 5, 10 tot 13 en 17 tot 19 van de Wapenwet zijn van toepassing op de wapens bedoeld in artikel 3, 1ste lid.

De artikelen 5 en 19 van de Wapenwet zijn van toepassing op de wapens bedoeld in artikel 3, 2de lid.

De overdracht van al deze wapens kan slechts geschieden na overlegging van de identiteitskaart of de reispas van de verkrijger.]
(art. 8 KB 29.XII.2006)

[wijzigingsbepalingen art. 5 tot 7 niet opgenomen]


HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en eindbepalingen.

Art. 8. Dit besluit is niet van toepassing op het speelgoed dat ontworpen of kennelijk bestemd is om door kinderen beneden de leeftijd van veertien jaar bij het spelen gebruikt te worden.

Het is evenmin toepasselijk op de katapulten bedoeld in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 9 augustus 1980, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1983.

Art. 9. Het koninklijk besluit van 16 maart 1967 tot rangschikking van bepaalde lucht- of gaswapens in de categorie van de verweerwapens, wordt opgeheven.

Art. 10. Artikel 4, § 1, 2° en artikel 6 treden in werking de eerste dag van de zesde maand volgend op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 11. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken en Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.