Kamer - commissie justitie 23 maart 2010 - mondelinge vragen misdrijf met illegaal wapen in Bilzen - toezicht naleving wapenwet

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
din, 23/03/2010
Vraagsteller: 
diverse (debat)
Vindplaats/bron: 

www.Dekamer.be - verslag commissie justitie van 23 maart 2010

Doelgroep: 
Wapenbezitters
Vraag: 

Samengevoegde vragen van- de heer Renaat Landuyt aan de minister van
Justitie over "de wapenwet" (nr. 20591)

  • de heer Renaat Landuyt aan de minister vanJustitie over "het vervolgingsbeleid inzake wapenbezit" (nr. 20594)
  • mevrouw Annick Ponthier aan de minister van Justitie over "het wapenbezit en de vervolging door Justitie" (nr. 20619)
  • mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van Justitie over "de man die zijn zoon en een politie-inspecteur heeft gedood" (nr. 20749)

Debat

Annick Ponthier (VB): Vorige week vermoordde een wapenfreak in Bilzen zijn tienerzoon en een politieagent. De man was in 1996
al eens betrokken bij een schietincident met een agent. Hij had geen wapenvergunning. Welke straf kreeg hij naar aanleiding van de feiten in 1996?

Welke voorwaarden waren er eventueel aan verbonden? Welke maatregelen werden al getroffen inzake de controle op de wapenhandel en het wapenbezit? Hoe zal de minister in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken de illegale wapenhandel beperken?

Hilde Vautmans (Open Vld): De feiten in Bilzen maken nogmaals duidelijk dat geweld tegen politiemensen steeds vaker voorkomt. Het is goed dat de Kamer enkele weken geleden hiervan een verzwarende omstandigheid maakte bij de bestraffing. Bij de moordenaar in Bilzen zou in 1996 een verzameling illegale wapens zijn aangetroffen. Volgens de kranten zou dat ook nu weer het geval zijn, terwijl de man in kwestie niet geregistreerd was
als wapenbezitter.

Was de man voorheen al betrokken bij een schietincident? Werd hij toen vervolgd en bestraft? Hoe werd de naleving van de voorwaarden
verzekerd? Was betrokkene in het bezit van een wapenvergunning voor de wapens die nu bij hem zijn gevonden?

Antwoord: 

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De betrokkene heeft op 12 mei 1996 geschoten op een rijkswachter, die op dat moment niet met dienst was. De rechtbank van eerste aanleg te Tongeren heeft hem daarvoor in 1999 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging en gekoppeld aan voorwaarden.

De betrokkene moest zijn volledige wapencollectie, uitgezonderd de wapens die al verbeurd waren verklaard, verkopen aan een betrouwbare wapenhandelaar en hij moest met de opbrengst het slachtoffer vergoeden. Gedurende een proeftijd van drie jaar werd hij opgevolgd door de probatiecommissie. Het dossier werd zonder problemen afgesloten.Volgens het wapenregister heeft de betrokkene in het verleden van tien wapens afstand gedaan.

Hijheeft op 15 december 2008 aangifte gedaan van verlies, vernietiging of diefstal van twee jacht- en sportwapens. Volgens dat register was de betrokkene niet langer in het bezit van wapens.Bij een huiszoeking naar aanleiding van de feiten van 14 maart zijn echter twee vergunningsplichtige wapens gevonden en ook een verboden wapen, met name een boksbeugel. Er zijn ook luchtdrukpistolen, karabijnen en een belangrijke hoeveelheid messen en dolken gevonden.

Nochtans had de betrokkene geen vergunning voor wapenbezit. Het gevoel bestaat dat destijds de voorwaarden zijn nageleefd, maar dat het gaat om een wapenfreak. We hebben een goede wapenwetgeving. Er bestaat een relatief strenge controle, maar ze is natuurlijk niet perfect.

We bekijken nu hoe we op basis van de wapenwet nog strenger kunnen optreden en we stellen ook projectplannen op

Annick Ponthier (VB): De controle op wapenbezit laat vaak te wensen over. Dat heeft ook te maken met een gebrek aan middelen en
mogelijkheden. Het is niet de bedoeling om de bonafide vuurwapenbezitter, die zich aan alle regels houdt, te viseren. Het probleem is het illegaal vuurwapenbezit. Het komt erop aan de netwerken droog te leggen.

De politionele bevoegdheden inzake veiligheid en de opvolging binnen Justitie moeten aan elkaar gelinkt worden.

Hilde Vautmans (Open Vld): Kan de minister de feiten uit het dossier geven waaruit blijkt wanneer en door wie de schutter werd gecontroleerd en opgevolgd? Hij heeft op 15 december 2008 aangifte gedaan. Is er toen niet opgetreden? Het parket kende hem toen al. Ik begrijp dat echt niet.

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik ga ervan uit dat de opvolging van de veroordeling gedurende drie jaar door de probatiecommissie correct is uitgevoerd. De voorwaarden die werden opgelegd, zijn ook nagekomen. Anders zou er geen positieve afsluiting van het dossier hebben plaatsgevonden.

Hilde Vautmans (Open Vld): Kan het dossier worden vrijgegeven?

Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik vermoed van niet. Ik denk dat het individuele dossier van de opvolging tot de privacy behoort. Hij stond in het wapenregister genoteerd als `niet meer in het bezit zijnde van wapens'. Hij heeft zich dus totaal in de illegaliteit begeven en zijn laarzen gelapt aan de wetgeving.