Kamer - commissie Justitie - Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over "de illegale wapenhandel" (nr. 19789)

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
woe, 10/03/2010
Vraagsteller: 
Clotilde Nyssens (CDH)
Trefwoorden: 
illegaal wapenbezit
Vraag: 

Clotilde Nyssens (cdH): Kunt u me cijfers bezorgen in verband met de vervolgingen die door het parket werden ingesteld inzake illegale
wapenhandel? Hoeveel personen werden voor dergelijke feiten veroordeeld tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar en tijdens de voorafgaande jaren?
Hoe evolueert dit soort criminaliteit? Werden er bijzondere inspanningen geleverd om de wapenhandel in te dammen? Welke andere specifieke maatregelen zouden er nog moeten worden genomen?

Antwoord: 

Minister Stefaan De Clerck (Frans): Ik kan u geen cijfergegevens bezorgen. De illegale wapenhandel werd niet als een prioriteit
aangemerkt in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. Wel gaat er bijzondere aandacht naar de controle van de mogelijke bevoorradingsbronnen van het misdaadmilieu, via controles op de wapenhandelaars en niet-systematische controles op wapenbeurzen.

De centrale wapendienst stelt zijn expertise ter beschikking van de federale politie en de lokale politiediensten in het kader van die controles. Er
werd ook een deskundigennetwerk inzake wapens opgericht met de collega's van de federale gerechtelijke politie die in de arrondissementen belast zijn met deze problematiek.

De federale politie is bovendien in de adviesraad `Wapens' vertegenwoordigd. Een commissie met alle actoren en partners die bij de strijd tegen wapenhandel betrokken zijn, maakt het mogelijk alle initiatieven die genomen moeten worden, te groeperen.

De bedoeling is een partnerschip tussen bevoegde actoren te ontwikkelen, te verdiepen en te formaliseren om het informatiezoekwerk over de
manier waarop het misdaadmilieu zich met wapens bevoorraadt richting te geven, om zich op een bepaald type wapen en een bepaald circuit van
mogelijke daders toe te spitsen en om te proberen gespecialiseerde sporen te volgen. Zonder te vergeten dat overwogen wordt de wet op de wapens
aan te passen, bij verzwarende omstandigheden.

Clotilde Nyssens (cdH): Bijgevolg worden de clausules voortaan in het veiligheidsplan opgenomen. Dat is positief.

Commentaar: 

Iedereen zal zich herinneren dat de wapenwet in 2006 zeer zwaar werd verstrengd om de illegale wapenhandel aan te pakken.

Wij zijn dan ook zeer verbaasd om te lezen dat de illegale wapenhandel niet als een prioriteit werd aangemerkt tussen 2008-2011. Het is ook de eerste keer dat de minister officieel toegeeft dat illegaal wapenbezit eigenlijk geen prioriteit is. De motieven die de overheid in 2006 had voor

Er wordt ook niet geantwoord op de vraag. De minister kan niet zeggen (of wil niet zeggen) hoe de misdaad met wapens evolueert. Gelukkig bestaat er een onafhankelijke organisatie die deze zaken bijhoudt op basis van wat in de pers gerapporteerd wordt. De studie is de raadplegen op www.gunfacts.be.

De conclusie is overduidelijk: na de aanpassing van de wapenwet is de misdaad met wapens zeker niet gedaald. Wel integendeel. Er is dus nooit een verband tussen wapenwet en tussen illegale activiteiten met wapens. Het is eigen dat illegalen zich niet aan de wet onderwerpen.

Ook de door de minister voorgestelde strafverzwaring bij verzwarende omstandigheden is eigenlijk een maat voor niets. De huidige strafmaat volstaat ruimschoots, maar wie de wet wil overtreden en zich nu al blootstelt aan gevangenisstraffen tot 5 jaar zal zich zeker niet laten afschrikken als nog de minimum straf verhoogd wordt.

Wij betreuren dat de overheid hier duidelijk laat weten dat ze geen prioriteit maakt van het opsporen en vervolgen van overtredingen van de wapenwet. Het beleid is ter zake weinig cohrent. Het ontbreekt bovendien ook aan expertise bij de overheid. De opmerking dat de federale politie in de adviesraad voor wapesn zit en daar alle info moet verzamelen is dan ook niet ernstig. Als de federale politie haar informatie moet halen uit hoogstens enkele vergaderingen per jaar van de adviesraad, dan is het ergste te verwachten.