Kamer - Schriftelijke vraag 0462 van 4 februari 2009 (Renaat Landuyt) - Nieuwe wapenwet. - Federale Wapendienst. - Beroepen tegen de beslissingen van de gouverneur.

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
woe, 04/02/2009
Vraagsteller: 
Renaat Landuyt (SP.A)
Wetsartikels: 
art. 30 wapenwet
Trefwoorden: 
statistiek
administratief beroep
Doelgroep: 
Sportschutters
Wapenbezitters
Vraag: 

Krachtens artikel 30 van de nieuwe wapenwet van 9 juni 2006 kan beroep worden ingesteld bij de Federale Wapendienst tegen de beslissingen van de gouverneur tot weigering, beperking, schorsing of intrekking van een erkenning, een vergunning of een recht.
1. Hoeveel beroepen werden overeenkomstig de hierboven vermelde bepaling ingesteld?
2. Wat waren de belangrijkste beroepsgronden?
3. Hoeveel van de ingestelde beroepen werden ingewilligd?
4. Welke beroepen werden ingewilligd?
5. Wat was de motivatie om deze beroepen in te willigen?

Antwoord: 

Er is vanaf de oprichting van de Federale Wapendienst tot eind 2008 meermaals hoger beroep ingesteld.
Met betrekking tot de vergunningen tot het voorhanden hebben werd 221 keer beroep ingesteld, waarvan 13 gevallen aanvaard, 60 verworpen en 47 onontvankelijk verklaard of het voorwerp van afstand zijn.

Met betrekking tot de erkenningen werd 13 keer beroep ingesteld, waarvan 4 gevallen aanvaard, 4 verworpen en 3 onontvankelijk verklaard of het voorwerp van afstand zijn.

Met betrekking tot wapendracht werd 3 keer beroep ingesteld, geen enkele zaak is aanvaard en 2 zaken werden verworpen.
De overige dossiers worden momenteel behandeld.

Over het algemeen zijn een van de twee onderstaande elementen aangehaald als motivering voor het beroep:
- ofwel betwist de betrokkene zijn veroordelingen of het gegeven dat de gouverneur hem als een gevaar voor de openbare orde beschouwt;
- ofwel tracht hij aan te tonen dat hij wel degelijk een wettige reden heeft voor het voorhanden hebben van zijn wapen.

Indien een beroep aanvaard wordt, is de motivering een afgeleide van de twee voornoemde gevallen:
- ofwel is de betrokkene in eer en rechten hersteld of kan hij aantonen dat hij geen gevaar vormt;
- ofwel kan hij aantonen dat hij een wettige reden heeft.