Kamer - Schriftelijke vraag nr. 0461 van 4 februari 2009 (Renaat Landuyt) - indeling Kalashnikov en Uzi

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
woe, 04/02/2009
Vraagsteller: 
Renaat Landuyt (SP.A)
Wetsartikels: 
art. 3 en art. 11 wapenwet
Trefwoorden: 
vergunningsplichtig wapen
indeling wapens
voorwaarden wapenvergunning
Doelgroep: 
Sportschutters
Wapenbezitters
Vraag: 

Krachtens artikel 3 van de nieuwe wapenwet worden de wapens onderverdeeld in verboden wapens, vrij verkrijgbare wapens en vergunningsplichtige wapens.

Omtrent de kwalificatie van uzi's en kalashnikovs heerst nogal wat onduidelijkheid.
1. Onder welke categorie wapens vallen uzi's en kalashnikovs?
2. Hoeveel van dergelijke vuurwapens werden vergund sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet?
3. Maakt het een verschil of het om vol- of halfautomatische vuurwapens gaat?
4. Werden hierover richtlijnen uitgevaardigd?

Antwoord: 

1. De uzi's en kalachnikovs maken in beginsel deel uit van de verboden wapens. Er bestaan evenwel burgerlijke versies ervan die niet verboden, maar vergunningsplichtig zijn.

2. Het Centraal Wapenregister zou moeten worden geraadpleegd om het precieze aantal wapens van dat type te kennen waarvoor sedert de inwerkingtreding van de wapenwet een vergunning is afgeleverd.
Om de volgende redenen is dit instrument evenwel niet up-to-date:
- het werkt nog niet op optimale wijze;
- de diensten van de gouverneurs behandelen bij voorrang de nieuwe verzoeken om vergunningsplichtige wapens en hebben vertraging opgelopen bij het coderen van de vergunningen.

3. Enkel halfautomatische vuurwapens zijn vergunningsplichtig. Om een vergunning te verkrijgen moet het bewijs worden geleverd van een wettige reden.

4. Tot dusver werd geen enkele precieze richtlijn uitgevaardigd, maar er is gestart met de voorbereiding ervan. De persoon die om een vergunning voor een dergelijk wapen verzoekt, moet het bewijs leveren van een wettige reden voor het voorhanden hebben van dat type wapen, dat hij het nodig heeft in het kader van een schietdiscipline, dat het wapen kan worden gebruikt voor sportschieten, enzovoort.