Kamer - schriftelijke vraag nr. 398 (Bert Schoofs) - regeling inzake de inbewaringneming van wapens

Informatie
Parlement: 
Kamer
Datum: 
maa, 22/02/2010
Vraagsteller: 
Bert Schoofs
Vraag: 

In antwoord op mijn vraag nr. 606 van 16 april 2009 antwoordde de minister van Justitie dat de minister van Binnenlandse Zaken een koninklijk besluit voorbereidde met betrekking tot de inbewaringneming van wapens (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2008-2009, nr. 63, blz. 262).

1. Kan u bevestigen dat er, naast de gerechtelijke "inbeslagneming" van wapens die reeds door de wet is geregeld, inmiddels eveneens een koninklijk besluit in voorbereiding is met betrekking tot de "inbewaringneming" van wapens (onder andere in geval van gevaar van de openbare veiligheid
zonder dat strafbare feiten met wapens werden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld burenruzies, familiale twisten, enzovoort)?

2. Zo ja, wanneer wordt de publicatie en de inwerkingtreding verwacht van dit koninklijk besluit?

3. Zo neen, waarom komt er geen koninklijk besluit en waarop baseerde de minister van Justitie zijn antwoord op mijn vraag 606 van 16 april 2009?

4. Kan u in geval van een negatief antwoord op vraag 1 verduidelijken welke richtlijnen er gelden in geval de politiediensten dienen over te gaan tot inbewaringneming van wapens, en op welke gronden en in welke omstandigheden dit toegelaten is?

5. Kan u duiding geven bij de concrete wijze waarop de inbewaringneming in de huidige stand van de wet dient te geschieden, op welke wijze de eigenaars of bezitters een bevestiging krijgen van de inbewaringneming, de wijze waarop deze inbewaringneming kan ongedaan gemaakt worden en welke de rechten van de eigenaars of de bezitters zijn ingeval een wapen in bewaring genomen is?

Antwoord: 

1. Er wordt de laatste hand gelegd aan een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35, 8°, van de Wapenwet, die aan de Koning de bevoegdheid geeft om de procedure van het administratief beslag te bepalen.

2. De publicatie ervan zou moeten plaatsvinden in de loop van het eerste semester 2010.

3. zonder voorwerp

4. zonder voorwerp

5. Het artikel 28, §2, van de Wapenwet staat de officieren van administratieve politie en de officieren van gerechtelijke politie toe om over te gaan tot het administratief in beslag nemen van vuurwapens en eventuele munitie, en de daarmee verband houdende erkenningen en vergunningen, wanneer zij vaststellen dat hun aanwezigheid een gevaar kan inhouden voor de openbare orde of voor de fysieke integriteit van personen. Ze oefenen deze bevoegdheid uit in afwachting van een beslissing tot intrekking, schorsing of beperking terzake van de plaatselijke bevoegde gouverneur, die van hen onverwijld de daartoe nodige informatie ontvangt.

De gouverneur beslist binnen de drie maanden na de uitreiking van het ontvangstbewijs aan de eigenaar of aan de houder van het vuurwapen, zoniet worden de in beslag genomen voorwerpen vrijgegeven en worden de erkenningen en vergunningen teruggegeven, onder voorbehoud van elk gerechtelijk beslag.

Aangezien de aanwezigheid van een gevaar de voornaamste voorwaarde was voor een beslissing tot intrekking, schorsing of beperking, zal het verdwijnen ervan bijgevolg een herziening van deze beslissing met zich meebrengen.

Zoals dat het geval is voor iedere administratieve beslissing, is ook hier een betwisting van de beslissing van de gouverneur voor de Raad van State mogelijk.